ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΗΤΡΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

H Χρέωση Ενέργειας, που αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί βάσει της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας. Η Χρέωση Ενέργειας θα υπολογίζεται ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα (Ι) της μέσης ΤΕΑ, (ΙΙ) των μέσων μοναδιαίων χρεώσεων για τους ΛΠ, (ΙΙΙ) της μέσης χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ, (IV) της μέσης χρέωσης υπέρ Μηχανισμών Αποζημίωσης Ισχύος ή/και Ευελιξίας και (V) της Μέσης Χρέωσης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ κατά την περίοδο κατανάλωσης, με τα (Ι) έως και (IV), σταθμισμένα με το προφίλ των καταναλώσεων του Πελάτη και προσαυξημένα κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Απωλειών Δικτύου (εφεξής το «Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα») κυμαίνεται εντός του άνω και κάτω ορίου δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση της Χρέωσης Ενέργειας.

Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την περίοδο κατανάλωσης είναι κάτω του ορίου, η Χρέωση Ενέργειας θα μειώνεται κατά τη διαφορά του κάτω ορίου με το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την περίοδο κατανάλωσης είναι άνω του άνω ορίου , η Χρέωση Ενέργειας θα αυξάνεται κατά τη διαφορά του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος με το άνω όριο. Αυτές οι αυξομειώσεις της Χρέωσης Ενέργειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη.

Σε περίπτωση που για μέρος ή για το σύνολο της περιόδου κατανάλωσης του λογαριασμού τα οριστικά απολογιστικά δεδομένα κόστους δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, ο υπολογισμός της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας θα βασίζεται σε εκτιμήσεις του Προμηθευτή. Οι εκτιμήσεις αυτές θα προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη, για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού, τα διαθέσιμα γνωστοποιημένα οριστικά απολογιστικά και μη οριστικά απολογιστικά δεδομένα κόστους έως την ημέρα κατανάλωσης για την οποία αυτά υπάρχουν, για όλα τα στοιχεία (I) έως και (IV). Ειδικότερα, δε, στην περίπτωση που η περίοδος κατανάλωσης ενός λογαριασμού αφορά σε διάστημα για το οποίο δεν έχουν γνωστοποιηθεί ούτε οριστικά απολογιστικά ούτε μη οριστικά απολογιστικά δεδομένα κόστους, λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος το πιο πρόσφατο διάστημα με διαθέσιμα δεδομένα κόστους, ίσης διάρκειας με τη διάρκεια της περιόδου κατανάλωσης του εν λόγω λογαριασμού. Όταν τα οριστικά απολογιστικά δεδομένα κόστους θα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή, οι χρεώσεις της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας που επιβλήθησαν με εκτιμώμενα κόστη, θα εκκαθαρίζονται στον αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Όπου:

Ως «ΤΕΑ» νοείται η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η ΤΕΑ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (http://www.enexgroup.gr).

Ως «ΛΠ» νοούνται οι Λογαριασμοί Προσαυξήσεων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, όπως εκάστοτε ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι χρεώσεις για τους ΛΠ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (http://www.admie.gr).

Ως «Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών» ή «ΜΜΚΘΣΣ» νοείται η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ του ποσού που προκύπτει ως γινόμενο της ενέργειας που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στο ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006 (ως ισχύει), επί το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών, και του αλγεβρικού συνόλου αφενός των ποσών, που χρεώνονται οι προμηθευτές στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού (όπως αυτός περιγράφεται στον ΚΣΗΕ και στον ΚΔΕΣΜΗΕ) και αφετέρου των ποσών που χρεώνονται ή πιστώνονται οι προμηθευτές στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης για την ενέργεια αυτή. Οι χρεώσεις για το ΜΜΚΘΣΣ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (https://www.dapeep.gr/).

Ως «Κόστος Μηχανισμών Αποζημίωσης Ισχύος ή/και Ευελιξίας» νοείται το κόστος οποιουδήποτε μηχανισμού αποζημίωσης ισχύος ή/και ευελιξίας εφαρμοστεί με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή με Υπουργική Απόφαση, και περιλαμβάνει ενδεικτικά το κόστος του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ή του Μόνιμου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλου μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος ή/και αποζημίωσης ευελιξίας που θα εφαρμοστεί στο μέλλον και θα επιβαρύνει τους Προμηθευτές.

Ως «Χρέωση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ)» νοείται η χρέωση του Λογαριασμού Προσαυξήσεων που τηρεί ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης για τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου (Λ-Ε) σύμφωνα με τις προβλέψεις του στοιχείου (ββ) της παραγράφου 3(α) του Άρθρου 143 του Ν.4001/2011 ή οποιαδήποτε ρυθμιστικά επιβαλλόμενη χρέωση στους Εκπροσώπους Φορτίου που σχετίζεται με τη μείωση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.».