ΦΟΡΕΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΦΟΣΕ)

Υπηρεσίες Σωρευτικής Εκπροσώπησης

H WATT+VOLT έχοντας λάβει άδεια λειτουργίας ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνολικής ισχύος 350MW, κατέχει τα ακόλουθα εργαλεία και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:

 • Έμπειρους traders για την συμμετοχή και εκπροσώπηση στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας με ανταγωνιστικό κόστος
 • Συνεχής παρακολούθηση των αγορών και κατάρτιση προσφορών έγχυσης ενέργειας για τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους τους πελάτη
 • Χρήση καινοτόμων λογισμικών και εξειδικευμένων αλγορίθμων για την πρόβλεψη της ωριαίας παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ
 • Πλήρης ανάληψη της ευθύνης εξισορρόπησης και εκκαθάρισης των αποκλίσεων, χωρίς καμία οικονομική δέσμευση από τον πελάτη
 • Συλλογή των δεδομένων μέτρησης παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ
 • Εποπτεία λειτουργίας των σταθμών ΑΠΕ
 • Σύνταξη περιοδικών αναφορών που αφορούν στην αξιολόγηση της συμμετοχής των σταθμών ΑΠΕ στις αγορές, καθώς και παρουσίαση των βασικών δεικτών των αγορών
 • Διαχείριση όλων των διαδικασιών εκκαθάρισης μετρήσεων, τιμολόγησης και διευθέτησης ταμειακών ροών άμεσα, με διαφάνεια και χωρίς επιπλέον κόστος
 • Διαρκής και άμεση επικοινωνία με τον πελάτη
 • Προληπτικά και κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη, δυνατότητα παροχής υπηρεσιών περιοδικής και προληπτικής συντήρησης των σταθμών ΑΠΕ σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση αυτών

Τι είναι οι ΦοΣΕ και ποιος ο ρόλος τους στην ηλεκτρική αγορά ενέργειας;

Σύμφωνα με το Μοντέλο Στόχο (Target Model) τα μεγάλα έργα ΑΠΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στη χονδρεμπορική αγορά και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εξισορρόπησης, στην πραγματικότητα δηλαδή θα επωμίζονται το κόστος που προκύπτει από την απόκλιση μεταξύ δηλωθείσας και πραγματικά εγχυθείσας ενέργειας στο δίκτυο.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η απευθείας συμμετοχή σταθμών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια περίπλοκη υπόθεση καθώς η ακριβής πρόβλεψη της παραγωγής, η ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων και η πλήρης κάλυψη του κόστους αυτών απαιτεί τη χρήση πολύπλοκων εργαλείων και ανάληψη οικονομικού ρίσκου. Είναι λοιπόν φανερό ότι η ύπαρξη εκπροσώπων σταθμών ΑΠΕ κρίνεται αναγκαία.

Πρακτικά, όπως προκύπτει και από την κείμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία (Οδηγία (ΕΕ) 2019/944) οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) είναι οι οντότητες της αγοράς που θα οδηγήσουν στην πλήρη συμμετοχή των σταθμών ΑΠΕ στη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες μέσω της εφαρμογής και χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων και καινοτόμων αλγορίθμων καλούνται να βελτιστοποιήσουν την πρόβλεψη παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος των αποκλίσεων. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία οι ΦοΣΕ εξασφαλίζουν την καθημερινή συμμετοχή των σταθμών ΑΠΕ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας μέσω της υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών και αποφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις και έσοδα στους κατόχους σταθμών ΑΠΕ καθώς αναλαμβάνουν πλήρως την οικονομική ευθύνη των όποιων αποκλίσεων.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος (Target Model) και πώς επηρεάζει τη συμμετοχή των σταθμών ΑΕΠ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;

Για την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Αγορών, ο Οργανισμός για την Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) έχει προτείνει το ενιαίο Ευρωπαϊκό μοντέλο αγοράς, γνωστό και ως Μοντέλο Στόχο (Target Model). Με το Μοντέλο Στόχο επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της χρήσης της δυναμικότητας του Συστήματος Μεταφοράς, η επίτευξη αξιόπιστων τιμών και ρευστότητας στον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων για την Αγορά της Επόμενης Ημέρας, η αποτελεσματική λειτουργία των προθεσμιακών αγορών και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός Ενδοημερήσιων Αγορών για τον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων. Το Target Model προβλέπει τη λειτουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αποτελούμενο από τις εξής Αγορές :

 1. Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day Ahead Market)
 3. Ενδοημερήσια Αγορά – Συνεχή (Intra-Day Market – Continuous)
 4. Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market)

Όπως αναφέρεται στο νέο Target Model, οι διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ θα πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του Ν. 4414/2016, οι Σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι εξής:

 • οι Κάτοχοι Σταθμών που έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) με τον ΔΑΠΕΕΠ.
 • οι Κάτοχοι Σταθμών που έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του Ν. 3468/2006, και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (παρ. 19 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016).
 • οι Κάτοχοι Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συμμετέχουν απευθείας στην αγορά χωρίς να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση βάσει του άρθρου 12 Α του Ν. 4414/2016

Μετά την πλήρη εφαρμογή του Target Model οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ θα είναι υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την ευθύνη των αποκλίσεων μεταξύ της δηλωθείσας παραγωγής στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και της πραγματικά εγχυθείσας ενέργειάς τους στο δίκτυο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένας κάτοχος ΑΠΕ θα πρέπει να επωμιστεί ολοκληρωτικά το κόστος των αποκλίσεων που προκαλεί.

Γιατί να επιλέξω τη WATT+VOLT ως ΦοΣΕ;

Η WATT+VOLT δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά προμήθειας ενέργειας από το 2011, προμηθεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο σε περισσότερους από 200.000 οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη την επικράτεια, τόσο στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), έχοντας καθιερωθεί πλέον ως ένας από τους κορυφαίους ιδιώτες προμηθευτές στην Ελληνική αγορά.

Παράλληλα, διαθέτει πολύ σημαντική εμπειρία στον τομέα της Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε διασυνοριακό επίπεδο (trading) στην οποία δραστηριοποιείται από το 2013, αποτελώντας πλέον έναν από τους σημαντικότερους παίκτες, σε όρους διακινούμενων ποσοτήτων, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Όμιλος πραγματοποιεί μέσω των διαπιστευμένων traders της εταιρείας, αγοραπωλησίες Η/Ε στα Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ιταλίας (Gestore del Mercato Elettrico – GME), της Ουγγαρίας (Hungarian Power Exchange – HUPX), της Βουλγαρίας (Independent Bulgarian Exchange – IBEX) καθώς και στο νεοσύστατο (από 1/11/2020) Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Hellenic Energy Exchange – HEnEx). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο δικών της θυγατρικών εταιρειών (σε Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία και FYROM) και συνεργαζόμενων αντισυμβαλλόμενων εταιρειών για να πραγματοποιεί διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ διαφορετικών χωρών. Τέλος, αποτελεί την πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία που έγινε μέλος  του European Energy Exchange (ΕΕΧ), του μεγαλύτερου Ενεργειακού Χρηματιστηρίου της Ευρώπης, μέσω του οποίου διαθέτει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα ενέργειας αγορών υψηλής ρευστότητας, όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και σε χρηματοοικονομικά προϊόντα φυσικού αερίου, πετρελαίου και δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2130 189 294 ή στείλτε μας το email σας στη διεύθυνση [email protected] .

Στη WATT+VOLT σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες για τις δικές σας μονάδες ΑΠΕ.