ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ WATT+VOLT

* DUAL POWER: Αφορά νέα ή υφιστάμενη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στην εταιρεία WATT+VOLT στο ίδιο ΑΦΜ.

** Πελάτες που α] έχουν ενταχθεί στην Προωθητική Ενέργεια DUAL POWER και έχουν ήδη αξιοποιήσει την ειδική προσφορά της μη καταβολής οιασδήποτε πάγιας χρέωσης για το σύνολο των πρώτων ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη εκπροσώπησης του Μετρητή τους από τη WATT+VOLT ή β] έχουν ήδη λάβει έκπτωση 30% στην πάγια χρέωση, εξαιρούνται της εν λόγω προσφοράς (ήτοι των 3 μηνών δώρο το Πάγιο).

Πελάτες που έχουν ενταχθεί στην Προωθητική Ενέργεια DUAL POWER και έχουν ήδη αξιοποιήσει την ειδική προσφορά της μη καταβολής οιασδήποτε πάγιας χρέωσης για μέρος μόνο των πρώτων ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη εκπροσώπησης του Μετρητή τους από τη WATT+VOLT (ενδεικτικά για τις πρώτες 60 ημέρες), δεν θα επιβαρυνθούν με την καταβολή οιασδήποτε πάγιας χρέωσης για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των 90 ημερών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα ειδοποίηση.