ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΔΩΡΑ!»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Ο Τροχός της Τυχερής Ενέργειας γυρίζει τον Αύγουστο και μοιράζει ΔΩΡΑ!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Για την υλοποίηση της η Διοργανώτρια Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία ««Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. ΣΙΠΕΤΖΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «LIBERO S&T», με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 2Α, με ΑΦΜ 999323108 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, (περαιτέρω ο «Συνεργάτης»).

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή, από τους Promoters του Συνεργάτη, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα https://offers.watt-volt.gr/summer-events/wheel-of-energy.

 

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται και έχει συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών, της Διοργανώτριας Εταιρείας, εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 06/08/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 και λήγει την 28/08/2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 23.00 (η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων. Η τελική ημερομηνία λήξεως του διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι ώρες διεξαγωγής των ενεργειών δύνανται να τροποποιηθούν εξαιτίας αναβολών ή/και αλλαγών στο πρόγραμμα.

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1. Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

 

α. να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της σχετικής Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα διατίθεται σε tablet που θα φέρουν οι promoters και ειδικότερα να καταχωρίσει σε αυτήν τα παρακάτω στοιχεία: (i) αν είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας,(ii) το Όνομα και Επώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή την Επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου (ιv) τον Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου και (v) τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

β. να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Διαγωνισμού και να δηλώσει πως επιθυμεί να λάβει μέρος στην κλήρωση του Διαγωνισμού·

 

γ. να δηλώσει αν επιθυμεί ή όχι να ενημερώνεται για υπηρεσίες, προϊόντα και προσφορές της Διοργανώτριας Εταιρείας και

 

δ. να πατήσει την σχετική ένδειξη “Δήλωσε Συμμετοχή” που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος·

 

ε. στις παραλίες, που θα διεξαχθούν οι ενέργειες, όποιος προβαίνει στις ανωτέρω υπό α-δ ενέργειες για να ολοκληρώσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, θα μπορεί επιπρόσθετα να συμμετέχει με το ηλεκτρονικό γύρισμα ενός Εικονικού Τροχού επιτόπου προκειμένου να δει εάν κέρδισε ένα από τα «Δώρα Give Away», όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω. Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η συμμετοχή είναι έγκυρη, ακόμη κι αν στη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν έχει συμπληρωθεί η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

4.2. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

4.2.1. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμπληρώσει μόνο μία (1) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η συμπλήρωση περισσοτέρων Φορμών Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν και κάθε συμμετέχων θα έχει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση.

4.2.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

 

4.2.3. H Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού να τροποποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τον τρόπο συμμετοχής στο διαγωνισμό και να το κοινοποιήσει στο κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

 1. Δώρα

Έκαστος συμμετέχων με μόνη τη συμπλήρωση της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα μπορεί επιτόπου, μέσω ενός εικονικού Τροχού, να δει, εάν κέρδισε ένα δώρο Give Away από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω των εκπροσώπων της  (εφεξής «Δώρα Give Away»).

 

Δώρα Give Away

Μέσω του Εικονικού Τροχού στις παραλίες, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κερδίσουν πάνινες τσάντες, frisbee, βάσεις κινητού, μπουκάλια θερμός, τσάντες θερμός, ηχεία Bluetooth.

 

Πλέον των ανωτέρω, έκαστος συμμετέχων θα μπαίνει σε κλήρωση για το «Μεγάλο Δώρο» του Διαγωνισμού (και από κοινού με τα Δώρα Give Away , τα « Δώρα»).

 

Το Μεγάλο Δώρο του Διαγωνισμού είναι το ακόλουθο:

Δώρο

Ένα Sup Firefly Σανίδα iSUP 100 , θα λάβουν όσοι πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό στις παραλίες. Ρητά διευκρινίζεται ότι τόσο τα Δώρα Give Away όσο και το Μεγάλο Δώρο, ως εκτίθενται ανωτέρω, αποτελούν ιδιοκτησία της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν έχουν παραδοθεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από τους προμηθευτές ή εμπόρους τους.

 

 1. Κλήρωση Μεγάλου Δώρου – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή

Την 5/9/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της Διοργανώτριας Εταιρείας, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Μεγάλου Δώρου καθώς και του επιλαχόντος. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1 ) νικητής και ένας (1) επιλαχών.

 

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στο https://offers.watt-volt.gr/summer-events/wheel-of-energy

 

 1. Διαδικασία Παράδοσης των Μεγάλων Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Μεγάλο Δώρο, που κέρδισε, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία τηλεφωνικώς, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που δήλωσε κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Το Μεγάλο Δώρο του Διαγωνισμού θα παραδοθεί στο νικητή στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, άλλως, θα αποσταλεί στο νικητή κατόπιν αιτήματός του.

Ρητά διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που κάποιος νικητής που θα αναδειχθεί από την κλήρωση είναι νομικό πρόσωπο, νικητής του Δώρου θα αναδειχθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής του Δώρου, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο αναδειχθείς στην οικεία κλήρωση επιλαχών .

 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο επιλαχών του Δώρου ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντα) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τον επιλαχόντα. Η ενημέρωση του επιλαχόντος θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή.

 

 

7.Α. Κοινές Διευκρινίσεις για τη Διαδικασία Παράδοσης των Δώρων

Η κατακύρωση του νικητή και η παραλαβή του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν στη Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή ή του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.

 

Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

 

Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα, καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου.

 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου, τις ιδιότητες, που αυτό αναγράφει ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτού.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή/και την επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) του νικητή και του επιλαχόντα στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/ καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή.

 

Κατόπιν της παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

 1. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

 

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

 

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

 

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από τους νικητές και τους επιλαχόντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των Δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες courier για την αποστολή του Δώρου του και στον Συνεργάτη.

 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται και μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατή η αμφισβήτηση ανάδειξης του νικητή του Διαγωνισμού, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους συνδρομητές της καθώς και για τυχόν λοιπούς σκοπούς, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

 

11.     Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό τον συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

 

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.