ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

1. Διοργανώτρια Εταιρεία

1.1. Διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού «ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»).
1.2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της WATT AND VOLT, αλλά και σε έντυπη μορφή, στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019 (στο εξής ΔΕΘ).

2.Αντικείμενο Διαγωνισμού και Δικαίωμα Συμμετοχής.

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιο πρόσωπο είναι άνω των 18 ετών και έχει συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας Εταιρείας (στο εξής «φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος») στο περίπτερο της στη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
Η δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτόν και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.
2.2. Η υπογραφή μίας φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμπληρώσει μόνο μία (1) φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2.3 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα να περιστρέψουν μία (1) φορά τον «Τροχό της Τυχερής Ενέργειας» που θα βρίσκεται εγκατεστημένος στο περίπτερο της Διοργανώτριας στη ΔΕΘ, για να προσπαθήσουν να κερδίσουν τα δώρα που περιγράφονται στο άρθρο 5, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

Οι συμμετέχοντες αν επιθυμούν θα μπορούν να επιλέξουν το άτομο που θα περιστρέψει τον τροχό για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το άτομο αυτό είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, θα απαιτείται η γονική συναίνεση του ασκούντος την γονική του μέριμνα για την ως άνω συμμετοχή του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα ανηλίκων σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και να αποκλείσει όποιον δεν την έχει.

3. Εξαιρέσεις Συμμετοχής.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: α) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, β) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, δ) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη ΔΕΘ τις ημέρες 8.9.2019, 14.9.2019 και 15.9.2019 και ώρες 15:00 έως 21:00.

5. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα παρακάτω:
Όταν ο τροχός προσγειώνεται σε φέτα που αναγράφει δώρο και συγκεκριμένα «Καπέλο WATT+VOLT» ή «LED λάμπα», ή «Δωροεπιταγή», ο νικητής θα κερδίζει το αναγραφόμενο δώρο και θα το παραλαμβάνει επιτόπου από τη Διοργανώτρια Εταιρία.
Όταν ο τροχός προσγειώνεται σε φέτα που αναγράφει «κλήρωση iPhone X», ο συμμετέχων θα μπαίνει σε κλήρωση για την ανάδειξη ενός νικητή που θα κερδίσει ένα (1) «iPhone X» επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση που ο τροχός προσγειώνεται σε φέτα «Ήσουν άτυχος» ο συμμετέχων δεν κερδίζει κάποιο δώρο ούτε δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω κλήρωση και δεν δύναται να συμμετέχει δεύτερη φορά στον Διαγωνισμό.

6. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή «iPhone X».

6.1 Την 17.9.2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του «iPhone X», καθώς και πέντε (5) επιλαχόντων. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της www.watt-volt.gr.
6.2 Ο νικητής της άνω κλήρωσης θα ειδοποιηθεί για το δώρο που κέρδισε µε e – mail ή τηλεφωνικά. Εάν, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί κάποιος νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων, στη θέση του θα υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.

Κατά την παραλαβή των Δώρων, ο νικητής υποχρεούται να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση, το δώρο του θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.

6.3. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

Κάθε νικητής δύναται να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
• λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων όρων,
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
• λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τις λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και να αυξήσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των δώρων στους νικητές, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Κατά συνέπεια, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα φέρει ουδεμία ευθύνη ή/και υποχρέωση αποζημίωσης, έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή/και τρίτου, απορρέουσα από το Διαγωνισμό ή/και οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/tif-2019-contest-winners/ μέχρι και 10 ημέρες μετά την ανακήρυξή τους, καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των δώρων. Οι νικητές δεν έχουν καμία άλλη απαίτηση ούτε μπορούν να ζητήσουν την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

7. Τροποποίηση των Όρων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει τον Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής σ’ αυτόν, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην οικεία ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/tif-2019-contest-terms/ στο αντίστοιχο πεδίο. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων όρων συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.

8. Προσωπικά Δεδομένα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού εκ μέρους κάθε συμμετέχοντα.

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, υπογραφή (καθώς και τυχόν άλλων προσωπικών δεδομένων που τίθενται εκουσίως από συμμετέχοντα), για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των δώρων τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη των στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση τυχόν συναλλακτικής σχέσης της διοργανώτριας εταιρείας με τους συνδρομητές της.

Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με: (α) την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, https://www.watt-volt.gr/privacy-notice/, στο αντίστοιχο πεδίο.

9. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά, οποιουδήποτε συμμετέχοντος, θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

10. Λοιποί Όροι.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, απορρέουσας εκ της ως άνω αιτίας.

Οι όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.