Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29ης Mαϊου 2014 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Δαβάκη 1 & Λεωφ. Κηφισίας 116, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013
  2. Υποβολή της έκθεσης ελεγκτών και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και έγκρισής τους.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 και ορισμός της αμοιβής τους.
  5. Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας (Δαβάκη 1, Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.