ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ »

1. Διοργανώτρια Εταιρεία
1.1. Διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού «Εγκαίνια Περιστερίου» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»).
1.2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της WATT AND VOLT, σε έντυπη μορφή, στο νέο κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής (στο εξής Κατάστημα).

2. Αντικείμενο Διαγωνισμού και Δικαίωμα Συμμετοχής.
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιο πρόσωπο είναι άνω των 18 ετών και έχει συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας Εταιρείας (στο εξής «φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος») στο Κατάστημα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019.
Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτόν και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.
2.2. Η υπογραφή μίας φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμπληρώσει μόνο μία (1) φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Κατάστημα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του την 22η Οκτωβρίου 2019 και μεταξύ των ωρών 7:30 μ.μ. έως 10:00 μ.μ.

4. Δώρα
Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τρία (3) vouchers του ταξιδιωτικού πρακτορείου Imagination Travel (Παναγή Τσαλδάρη αρ. 91, Περιστέρι Αττικής) και ειδικότερα:
α) Ένα (1) voucher αξίας 460 ευρώ για ταξίδι 2 ατόμων σε προορισμό του εσωτερικού, που περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*.
β) Δύο (2) vouchers αξίας 700 ευρώ έκαστο, για δύο ταξίδια των 2 ατόμων σε προορισμούς του εξωτερικού που περιλαμβάνουν:
– πτήσεις μετ΄ επιστροφής και φόρους αεροδρομίων
– 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*.

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο «Imagination Travel» θα ενημερώσει τους νικητές για τους προορισμούς στους οποίους δικαιούνται να ταξιδέψουν ανάλογα με το δώρο τους, προκειμένου οι νικητές να επιλέξουν τον προορισμό του ταξιδιού τους. Οι νικητές θα μπορούν να επιλέξουν άλλο ταξίδι πέραν αυτών που δικαιούνται, εντός ή εκτός Ελλάδας, επιβαρυνόμενοι τη σχετική οικονομική διαφορά υπό την προϋπόθεση ότι το ταξίδι της επιλογής τους είναι διαθέσιμο από το άνω ταξιδιωτικό γραφείο
Τα vouchers θα πρέπει να εξαργυρωθούν έως και τις 30/04/2020, εξαιρουμένων των εορταστικών περιόδων και των αργιών. Οι νικητές θα πρέπει να κάνουν εγγράφως τις αιτήσεις κράτησης των ταξιδιών τους στο άνω ταξιδιωτικό πρακτορείο τουλάχιστον 40 ημέρες πριν την επιθυμητή αναχώρηση τους. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες θα προτείνονται νέες. Οι κρατήσεις διαμονής ή/και αεροπορικών εισιτηρίων δεν μπορούν να μεταβληθούν.
Πέραν των ρητά αναφερόμενων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει η Διοργανώτρια Εταιρία έναντι των νικητών και όλοι οι συμμετέχοντες στα ταξίδια είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη του συνόλου των προσωπικών τους εξόδων.

5. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών.
5.1. Την 22.10.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. στο Κατάστημα της Εταιρίας που βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη αρ. 91 Τ.Κ. 121 34, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, θα διεξαχθούν δύο (2) διαδοχικές κληρώσεις για την ανάδειξη των τριών (3) νικητών καθώς και πέντε (5) επιλαχόντων. Οι κληρώσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.
Η πρώτη κλήρωση θα αναδείξει τον νικητή του ταξιδιού στο εσωτερικό και 2 επιλαχόντες. Η δεύτερη κλήρωση θα αναδείξει τους 2 νικητές των ταξιδιών στο εξωτερικό και 3 επιλαχόντες.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα να κερδίσουν μόνο μία (1) φορά. Δεύτερη κλήρωση νικητή ή επιλαχόντα δεν θα ισχύει και στη θέση του θα υπεισέρχεται ο επόμενος δικαιούχος σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής του.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της www.watt-volt.gr.

6. Κατακύρωση δώρων
Οι νικητές της άνω κλήρωσης θα λάβουν επιτόπου τα δώρα τους, Σε περίπτωση που δεν είναι παρόντες στην κλήρωση, η διοργανώτρια Εταιρία θα επικοινωνήσει μαζί τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης προκειμένου να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους, την αποδοχή του δώρου και την διεύθυνση στην οποία αυτό θα αποσταλεί ταχυδρομικά. Εάν, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί κάποιος νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων, στη θέση του θα υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.

Κατά την παραλαβή των δώρων (vouchers) από τη Διοργανώτρια Εταιρία , κάθε νικητής υποχρεούται να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση, το δώρο του θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του
Κάθε νικητής που αποδέχθηκε το δώρο του υποχρεούται να προσκομίσει στο Imagination Travel το voucher του μαζί με επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά του, προκειμένου να επιλέξει τον προορισμό του ταξιδιού του σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που ο νικητής ταξιδέψει στο εξωτερικό θα υποχρεούται επιπλέον να δηλώσει στο άνω ταξιδιωτικό πρακτορείο τα στοιχεία του προσώπου που θα τον συνοδεύσει στο ταξίδι του και να αποστείλει αντίγραφα των ταξιδιωτικών τους εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση οι τυχεροί και οι συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν με δική τους επιμέλεια και με δικές τους δαπάνες σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων αλλά και για τη θεώρηση εισόδου (visa) εφόσον απαιτείται για τις ανάγκες αξιοποίησης του δώρου τους.

7. Ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας.
Κάθε νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

Κάθε νικητής δύναται να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
• λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων όρων,
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
• λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τις λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και να αυξήσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των δώρων στους νικητές, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Κατά συνέπεια, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα φέρει ουδεμία ευθύνη ή/και υποχρέωση αποζημίωσης, έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή/και τρίτου, απορρέουσα από το Διαγωνισμό ή/και οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας περιορίζεται στην αγορά και παράδοση των Δώρων στους νικητές. Η συμμετοχή των νικητών και των συνοδών τους στα ταξίδια του παρόντος Διαγωνισμού γίνεται με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της Διοργανώτριας Εταιρίας από κάθε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό της ευθύνης της για τυχόν ατύχημα, ζημία, σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια, ενώ προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή αποδοχή τυχόν ειδικότερων όρων που θέτουν τρίτοι, π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα στο ταξίδι πρόσωπα. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πλημμελείς πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού, ούτε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από οποιαδήποτε αρχή η διενέργεια του ταξιδιού ή ακυρωθούν οι αεροπορικές πτήσεις κλπ.
Την ευθύνη για τυχόν ανήλικους φέρουν αποκλειστικά οι ασκούντες τη γονική τους μέριμνα που υποχρεωτικά τους συνοδεύουν στο ταξίδι.
Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που τυχόν νικητής ή/και ο συνοδός του δεν εξασφαλίσουν έγκαιρα και έγκυρα τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες που απαιτούνται για τη διενέργεια του ταξιδιού τους στο εξωτερικό.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/peristeristore-contest-terms/ μέχρι και 10 ημέρες μετά την ανακήρυξή τους, καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των δώρων. Οι νικητές δεν έχουν καμία άλλη απαίτηση ούτε μπορούν να ζητήσουν την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

8. Τροποποίηση των Όρων.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει τον Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής σ’ αυτόν, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην οικεία ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/peristeristore-contest-terms/ στο αντίστοιχο πεδίο. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων όρων συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.

9. Προσωπικά Δεδομένα.
H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού εκ μέρους κάθε συμμετέχοντα.

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, υπογραφή (καθώς και τυχόν άλλων προσωπικών δεδομένων που τίθενται εκουσίως από συμμετέχοντα), για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των δώρων τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη των στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση τυχόν συναλλακτικής σχέσης της διοργανώτριας εταιρείας με τους συνδρομητές της.

Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με: (α) την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, https://www.watt-volt.gr/privacy-notice/, στο αντίστοιχο πεδίο.

10. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά, οποιουδήποτε συμμετέχοντος, θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

11. Λοιποί Όροι.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, απορρέουσας εκ της ως άνω αιτίας.

Οι όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.