ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ενεργειακό Κέντρο Ηπείρου ΙΚΕ», (ΑΡ. ΓΕΜΗ 144025529000 Α.Φ.Μ. 800886890 και Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων ), που εδρεύει στα Ιωάννινα , οδός Λ. Δωδώνης 18 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Ράδο Γεώργιο (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), υπό την ιδιότητα του Συνεργάτη στο κατάστημα Ιωαννίνων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «WATT+VOLT»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις. Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή στο κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας στα Ιωάννινα, επί της Λ. Δωδώνης , αρ. 18 (εφεξής το «Κατάστημα»).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται, εφόσον δεν είναι ήδη πελάτης της WATT+VOLT στην ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 4 κατωτέρω.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της WATT+VOLT καθώς και θυγατρικών, της WATT+VOLT, εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Κατάστημα στις 14.01.2022, ώρα 09.00 έως 21.00  και  η κλήρωση των δώρων θα γίνει στις 21.01.2021 στις 14.00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1. Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

α. να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της σχετικής Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ειδικότερα να καταχωρίσει σε αυτήν τα παρακάτω στοιχεία: (1) αν είναι πελάτης της WATT+VOLT, (2) το Όνομα και Επώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή την Επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, (3) τον Αριθμό κινητού τηλεφώνου, (4) τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), (5) αν ενδιαφέρεται για φυσικό αέριο.

β. να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Διαγωνισμού και να δηλώσει πως επιθυμεί να λάβει μέρος στην κλήρωση του Διαγωνισμού·

γ. να δηλώσει αν επιθυμεί να ενημερώνεται για υπηρεσίες, προϊόντα και προσφορές της WATT+VOLT και να πατήσει την σχετική ένδειξη “Καταχώρηση” που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος·

Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η συμμετοχή είναι έγκυρη, ακόμη και αν στη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν έχει συμπληρωθεί η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Με τη συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει δώρο μία πάνινη τσάντα WATT+VOLT (Δώρο INSTANT WIN).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

4.2. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

4.2.1. Η υποβολή μίας Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμπληρώσει και υποβάλει μόνο μία (1) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ρητά διευκρινίζεται ότι, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας ή της WATT+VOLT για την εγκυρότητα αυτής.

 1. Δώρα

Τα Δώρα του διαγωνισμού είναι 10 ασύρματα ακουστικά και 10 ηχεία.

Ρητά διευκρινίζεται ότι τόσα τα Δώρα INSTANT WIN όσο και τα Δώρα που θα κληρωθούν, όπως περιγράφεται παρακάτω ως εκτίθενται αποτελούν ιδιοκτησία της WATT+VOLT και σε καμία περίπτωση δεν έχουν παραδοθεί στη WATT+VOLT ή/και στη Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από τους προμηθευτές ή εμπόρους τους.

 1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

Την Παρασκευή, 21.01.2022 και ώρα 14.00 θα διεξαχθεί κλήρωση στο Κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας στα Ιωάννινα, (επί της οδού Λ. Δωδώνης , αρ. 18 Τ.Κ. 45332) για την ανάδειξη 20 νικητών και 5 επιλαχόντων.

Οι πρώτες 10 κληρώσεις θα αναδείξουν τους νικητές των ασύρματων ακουστικών και οι επόμενες 10 κληρώσεις τους νικητές των ηχείων. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της, η οποία θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 1. Διαδικασία Παράδοσης των δώρων

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τα  Δώρα, που κέρδισανε, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία τηλεφωνικώς, στον αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, που δήλωσε κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού θα παραδοθούνε στους νικητές στο Κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Ρητά διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών είναι νομικό πρόσωπο, νικητής θα αναδειχθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί οι νικητές, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, στη θέση του θα υπεισέλθουν οι αναδειχθείς κατά την κλήρωση επιλαχόντες.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο αναδειχθείς κατά την κλήρωση επιλαχών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμέτοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντα) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει τα Δώρα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τον επιλαχόντα. Η ενημέρωση του επιλαχόντος θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή.

7.Α. Κοινές Διευκρινίσεις για τη Διαδικασία Παράδοσης των Δώρων.

Η κατακύρωση των νικητών και η παραλαβή των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα θα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή τους.

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο, ή/και προϊόν της WATT+VOLT, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή συμφωνηθεί διαφορετικά.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και η WATT+VOLT διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα Δώρα καθώς και να αυξήσουν ή μειώσουν τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας και της WATT+VOLT.

Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και η WATT+VOLT διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή/και την επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) των νικητών και του επιλαχόντος στην επίσημη ιστοσελίδα της WATT+VOLT καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβούν σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Τα ως άνω μπορεί να παραμείνουν αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr/ για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για την παράδοση του Δώρου του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και αποδεικτικά χρήσης της παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής ανακοίνωσής της, η οποία θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία και η WATT+VOLT σέβονται και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει για λογαριασμό της WATT+VOLT τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από το νικητή και τον επιλαχόντα ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης του Μεγάλου Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες courier για την αποστολή του Μεγάλου Δώρου.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση του νικητή στον Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της WATT+VOLT, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της WATT+VOLT με τους συνδρομητές της.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία / WATT+VOLT προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

11.  Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.