ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: TESLA MODEL 3».

 

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Μεγάλος Διαγωνισμός: TESLA model 3» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στον ιστότοπο www.watt-volt.gr/xmas-contest.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στον ως άνω επίσημο δικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού αλλά και διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή σε όλα τα φυσικά καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Έναρξης») και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 (εφεξής η «Ημερομηνία Λήξης») και συνολικά (η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά την Ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται, και ειδικότερα:

 

α] οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι Νέος Πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ως «Νέος Πελάτης» της Διοργανώτριας Εταιρείας νοείται κάθε πρόσωπο, το οποίο θα συνάψει, σύμφωνα με το άρθρο 4 κατωτέρω, με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2021, μία από τις ακόλουθες συμβάσεις ή και τις δυο εξ αυτών: (α) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και (β) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της εν λόγω Αίτησης – Σύμβασης θα έχει εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) και στον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018), ως έκαστος ισχύει, αντίστοιχα.

 

β] οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι Υφιστάμενος Πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ως «Υφιστάμενος Πελάτης» της Διοργανώτριας Εταιρείας νοείται κάθε πρόσωπο, το οποίο μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού, σωρευτικώς: i. έχει συνάψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία μία από τις ακόλουθες συμβάσεις ή και τις δυο εξ αυτών: α) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και  β) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου, υπό τον όρο ότι η σχετική σύμβαση παραμένει σε ισχύ τόσο κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία όσο και κατά τη χρονική στιγμή κλήρωσης του Διαγωνισμού και ii. εκπροσωπείται, κατά τις δύο, υπό i., χρονικές φάσεις, από την Διοργανώτρια Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) και τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018), ως έκαστος ισχύει, αντίστοιχα.

 

3.2. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού και (δ) Υφιστάμενοι Πελάτες, για τους οποίους η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

3.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την απονομή του μεγάλου Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

 

 

 

 

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία υποδέχεται την εποχή της ηλεκτροκίνησης και τα Χριστούγεννα και το γιορτάζει με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Προκειμένου να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσουν την ακόλουθη, υπό Α. ή/και Β. ή/και Γ. διαδικασία:

 

Α. Σε περίπτωση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού (συμπλήρωση φόρμας δήλωσης συμμετοχής):

α. να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.watt-volt.gr/xmas-contest. Η είσοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 1. i. μέσω συνδέσμου (link) που θα εμπεριέχεται σε σχετικό μήνυμα (Viber ή SMS) το οποίο θα λάβουν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι Υφιστάμενοι και Νέοι Πελάτες, ρητώς εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 2. ανωτέρω καθώς και όσων έχουν ζητήσει ρητώς να εξαιρεθούν από τη λήψη ενημερωτικού ή/και προωθητικού υλικού. Το μήνυμα θα αποσταλεί στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει οι ανωτέρω στην οικεία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, αντίστοιχα, που έχουν υπογράψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ειδικά, διευκρινίζεται για τους Νέους Πελάτες, πως αυτοί θα λάβουν το σχετικό μήνυμα (Viber ή SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους μετά την σύναψη εκάστης Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου με τη Διοργανώτρια Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της εν λόγω Αίτησης – Σύμβασης θα έχει εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή
 2. ii. μέσω συνδέσμου (link) που είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο της κεντρικής ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και σε λοιπούς διαδικτυακούς τόπους στον κυβερνοχώρο·

β. να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και ειδικότερα να καταχωρήσουν σε αυτήν τα παρακάτω προσωπικά τους στοιχεία: (i) το Όνομα και Επώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή την Επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου και (ii) τον αναγραφόμενο στην οικεία Αίτηση – Σύμβαση Αριθμό Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου.

γ. να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Διαγωνισμού και

δ. να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό πατώντας την σχετική ένδειξη υποβολής της συμμετοχής, που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω υπό α. έως δ. βημάτων ολοκληρώνεται και η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Κατόπιν της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θα εμφανίζεται, στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ένα pop up μήνυμα το οποίο θα ενημερώνει κάθε συμμετέχοντα για την επιτυχή ή μη υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

Β. Σε περίπτωση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού (συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος):

Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικοινωνία στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και να έχουν συνάψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2021, μία από τις ακόλουθες συμβάσεις ή και τις δυο εξ αυτών: α) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και β) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου εκάστου συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.

 

Γ. Σε περίπτωση συμμετοχής μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικοινωνία στο κοινωνικό δίκτυο Facebook και να έχουν συνάψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2021, μία από τις ακόλουθες συμβάσεις ή και τις δυο εξ αυτών: α) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και β) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου εκάστου συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

 

 

 

 

4.2. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

Διευκρινίσεις για την περίπτωση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού (συμπλήρωση φόρμας δήλωσης συμμετοχής):

4.2.1. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ο ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, που απαιτείται να συμπληρωθεί στη φόρμα συμμετοχής, πρέπει να συμπίπτει: (α) με τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή τον ΗΚΑΣΠ φυσικού αερίου, που ήδη εκπροσωπείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και (β) με τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή τον ΗΚΑΣΠ φυσικού αερίου, που αφορά η οικεία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, αντίστοιχα, που θα υπογραφεί με τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2021.

 

4.2.2. Η συμπλήρωση εκάστης φόρμας συμμετοχής ισοδυναμεί με μία (1) συμμετοχή του οικείου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικού κωδικού αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου στο Διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, έκαστος συμμετέχων δύναται να συμπληρώνει περισσότερες της μίας φόρμες συμμετοχής, εκ των οποίων η κάθε μία αφορά έναν ξεχωριστό αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικό κωδικό αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, αυξάνοντας τοιουτοτρόπως τον αριθμό των συμμετοχών του στην κλήρωση του Διαγωνισμού.

 

Διευκρινίσεις για την περίπτωση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού (συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος):

4.2.3. Στην περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού, η υπογραφή κάθε Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και β) Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου δίνει το δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικού κωδικού αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου που αφορά. Ήτοι, στην περίπτωση αυτή για κάθε αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικό κωδικό αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου θα εξασφαλίζεται και μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 

Διευκρινίσεις για την περίπτωση συμμετοχής μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook:

4.2.4. Στην περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικοινωνία μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook, η υπογραφή κάθε Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και β) Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου δίνει το δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικού κωδικού αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου που αφορά. Ήτοι, στην περίπτωση αυτή για κάθε αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικό κωδικό αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου θα εξασφαλίζεται και μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 

4.2.5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή/και στο κοινωνικό δίκτυο Facebook με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

 

Ρητά διευκρινίζεται ότι, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητα αυτής.

 

 1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή

Η κλήρωση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί παρουσία Συμβολαιογράφου την 14η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πρωτίστως ο ένας (1) και μοναδικός νικητής του μεγάλου Δώρου και εν συνεχεία, σύμφωνα με την σειρά ανάδειξής τους, οι δύο (2) επιλαχόντες του μεγάλου Δώρου.

 

Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο αναδειχθεί νικητής και επιλαχών ή δύο φορές επιλαχών στο Διαγωνισμό λόγω συμμετοχής του για διαφορετικούς μεταξύ τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικούς κωδικούς αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, τότε η δεύτερη κλήρωση του ίδιου προσώπου (συμμετέχοντα) ως επιλαχόντα δεν θα ισχύει και στη θέση αυτής θα υπεισέρχεται αυτομάτως η συμμετοχή έτερου προσώπου, σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής της.

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της, στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

 

 1. Δώρο

Ο νικητής της κλήρωσης θα κερδίσει ένα ολοκαίνουριο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο της εταιρείας Tesla, Model 3.

 

Σημαντικές Διευκρινίσεις για το Δώρο του νικητή που θα αναδειχθεί από την κλήρωση:

 

6.1     Προϋπόθεση για την κατακύρωση του συγκεκριμένου Δώρου, είναι ο νικητής, κατά τον οικείο χρόνο κατακύρωσης και παράδοσης του Δώρου, να μη βαρύνεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

 • Το Δώρο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και επιθυμίες του νικητή ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του. Για το λόγο αυτό η παραγγελία του Δώρου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας του νικητή με τη Διοργανώτρια Εταιρεία και οπωσδήποτε σε χρόνο μεταγενέστερο της κλήρωσης και της ανακήρυξής του ως νικητή. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεσμεύεται να καλύψει παραγγελία μέχρι του ποσού των σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€48.500,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσού αυτού βαρύνει τον νικητή.

 

 • Επισημαίνεται ότι η χρονική περίοδος από την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση του Δώρου στον νικητή είναι κατ’ ελάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.

 

 • Σε περίπτωση που ο νικητήριος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου ανήκει σε νομικό πρόσωπο, νικητής του μεγάλου Δώρου θα αναδειχθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

 

 • Ρητά διευκρινίζεται ότι το Δώρο θα αποτελεί ιδιοκτησία της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν θα παραδοθεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από την κατασκευάστρια εταιρεία Tesla. Μεταξύ των δύο εταιρειών ουδεμία σχέση υφίσταται.

 

 • Ειδικά επισημαίνεται πως η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση/δέσμευση του Δώρου. Μετά την ανάδειξη του νικητή θα λάβει χώρα η τελική διαμόρφωση του Δώρου, όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες του νικητή και υπό το πρίσμα των όσων ρητά αναφέρονται στον όρο 2. του παρόντος.

 

Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις για το Δώρο:

 • Προϋπόθεση για την κατακύρωση του Δώρου είναι το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, που έχει συμπληρωθεί στην αναδειχθείσα ως νικητήρια φόρμα συμμετοχής, να ταυτίζεται με τον νικητήριο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικό κωδικό αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, υπό την έννοια ότι το αναγραφόμενο στη νικητήρια φόρμα συμμετοχής φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι ο νόμιμος χρήστης του νικητήριου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικού κωδικού αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην οικεία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, αντιστοίχως, που έχουν υπογράψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Σε αντίθετη περίπτωση, νικητής του Διαγωνισμού τεκμαίρεται ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του νικητήριου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικού κωδικού αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου.

 

 • Προϋπόθεση για την κατακύρωση του Δώρου είναι ο νικητήριος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, που διαλαμβάνεται στην οικεία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και (β) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου, αντίστοιχα, που υπεγράφη μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2021, να έχει εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) και στον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018), αντίστοιχα, ως έκαστος ισχύει.

 

 

 1. Διαδικασία Παράδοσης Δώρου

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία τηλεφωνικώς, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που τηρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

Η κατακύρωση του νικητή και η παράδοση του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν στη Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.

 

Το Δώρο του Διαγωνισμού θα παραδοθεί στο νικητή στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24.

 

Η παράδοση του Δώρου στον μεγάλο νικητή ενδέχεται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, που θα οργανώσει η Διοργανώτρια Εταιρεία σε τόπο και χρόνο της επιλογής της, ή κατά τη διάρκεια έκθεσης συναφούς με την ηλεκτροκίνηση, κατόπιν ενημέρωσης του μεγάλου νικητή και εφόσον τούτο καθίσταται εφικτό και επιτρεπτό, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών της πανδημίας του COVID-19. Ο νικητής του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου της εταιρείας Tesla, Model 3 θα προσκληθεί να παρευρεθεί στην ως άνω εκδήλωση ή έκθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και θα του παραδοθεί το μεγάλο Δώρο.

 

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής του Διαγωνισμού, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να συμφωνήσει από κοινού με τη Διοργανώτρια Εταιρεία τα της παραγγελίας του Δώρου του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης στην οικεία κλήρωση επιλαχών.

 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης επιλαχών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να συμφωνήσει από κοινού με τη Διοργανώτρια Εταιρεία τα της παραγγελίας του Δώρου του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το Δώρο εντός της τασσόμενης προθεσμίας ούτε και ο δεύτερος επιλαχών, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.

 

Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

 

Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και να αυξήσει τον αριθμό του, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου.

 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου, τις ιδιότητες που αυτό αναγράφει ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτού.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή/και την επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) του νικητή και των επιλαχόντων στην επίσημη ιστοσελίδα της καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου.

Τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου ή/και η επωνυμία του νικητή και των επιλαχόντων μπορεί να παραμείνουν αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας Εταιρείας για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ενώ η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή.

 

Κατόπιν της παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

 1. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να συμφωνήσει από κοινού με τη Διοργανώτρια Εταιρεία τα της παραγγελίας του Δώρου του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και αποδεικτικά χρήσης της παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

 

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

 

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ΗΚΑΣΠ στην περίπτωση φυσικού αερίου για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με το νικητή και τους επιλαχόντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους, μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από αυτούς η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης του Δώρου.

 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση του νικητή στον Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους συνδρομητές της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

 

11.         Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.