ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «VALUE STUDENT»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό με τίτλο «VALUE STUDENT» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας watt-volt.gr. Επιπλέον, θα βρίσκονται διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή στα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε  πρόσωπο συνάψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία μία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για το πρόγραμμα value student από την 01.09.2023 έως και τις 30.09.2023 και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της εν λόγω Αίτησης – Σύμβασης θα έχει εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι τις 20.10.2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), ως ισχύει.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τον δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα, που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59 μ.μ. (η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων. Η ημερομηνία λήξεως του Διαγωνισμού, καθώς και οι ώρες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού, δύνανται να τροποποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, οπότε θα γνωστοποιηθούν στο κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δε θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί, παρουσία της νομικής συμβούλου της Διοργανώτριας Εταιρείας, την 25η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν έξι (6) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες.

Ο κάθε αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αναδειχθεί νικητήριος μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που οι αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αναδειχθούν νικητήριοι, ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο (συμμετέχοντα), τότε η δεύτερη κλήρωση του ίδιου προσώπου ως νικητή δεν θα ισχύει και στη θέση αυτής θα υπεισέρχεται αυτομάτως η συμμετοχή έτερου προσώπου σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής της.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της watt-volt.gr.

 1. Δώρα

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι έξι (6) δωροεπιταγές αξίας 1.000 € έκαστη από τα καταστήματα Κωτσόβολος, όπου οι Νικητές θα μπορούν να τις εξαργυρώσουν.

Προϋπόθεση για την κατακύρωση των Δώρων είναι ο νικητήριος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που διαλαμβάνεται στην οικεία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που καταρτίστηκε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να έχει εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι τις 20.10.2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) ως ισχύει.

 1. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, οι νικητές (καθώς και οι επιλαχόντες) θα ειδοποιηθούν για τα Δώρα, που κέρδισαν, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία τηλεφωνικώς, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που δήλωσαν κατά την συμπλήρωση της Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η κατακύρωση των νικητών και η παράδοση των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας είτε για την ανάκληση είτε για την αναδιανομή του.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού θα παραδοθούν στους νικητές στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, άλλως, θα αποσταλούν στους νικητές κατόπιν αιτήματός τους.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής του Διαγωνισμού ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμέτοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, στη θέση του θα υπεισέλθει ο αναδειχθείς στην οικεία κλήρωση επιλαχών.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο αναδειχθείς κατά την κλήρωση επιλαχών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικούς και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στους αρχικούς νικητές και επιλαχόντες. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή.

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων αναφορικά με τα Δώρα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των νικητών και επιλαχόντων στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των νικητών και επιλαχόντων μπορούν να παραμείνουν αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας Εταιρείας για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών κατά τη διακριτική της ευχέρεια ενώ η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές.

Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εάν συντρέξει έστω και ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του κατ’ εφαρμογή των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με τον νικητή, εντός των προθεσμιών, που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει τον Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της, που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

Οι τροποποιήσεις των παρόντων Όρων θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και υπογραφή για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Εφόσον ο συμμετέχων έχει συγκατατεθεί ειδικά στη χρήση των προσωπικών του δεδομένου από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, προκειμένου αυτή να επικοινωνεί μαζί του για προωθητικούς σκοπούς, η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα και για τους σκοπούς αυτούς. Οι συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες courier για την αποστολή των Δώρων τους.

Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από τους νικητές και επιλαχόντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο χρόνο είναι αναγκαίο. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

 1. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό τον συμμετέχοντα, που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει, που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.