ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του επίσημου λογαριασμού του Σάββα Πούμπουρα στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα και ειδικότερα στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.instagram.com/savas_poumpouras/ για το Instagram.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο watt-volt.gr.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών, της Διοργανώτριας Εταιρείας, εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει την 7η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

α. Να διαθέτει, άλλως, να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram·

β. Να εισέλθει στην επίσημη ιστοσελίδα του Σάββα Πούμπουρα στο Instagram https://www.instagram.com/savas_poumpouras/ και να γίνει ακόλουθός της (να κάνει “follow”)·

γ. Να εισέλθει στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/wattandvolt/ και να γίνει ακόλουθός της (να κάνει “follow”)·

δ. Να κάνει “Like” στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση (“post”). To post θα βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανές σημείο στην επίσημη ιστοσελίδα του Σάββα Πούμπουρα στο Instagram και θα παρουσιάζει τη συνεργασία του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία και τα Δώρα του Διαγωνισμού·

ε. Να αφήσει σχόλιο συναφές με την ανάρτηση (“post”). Ενδεικτικά, στο post, που θα είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Σάββα Πούμπουρα στο Instagram κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αφήσει σχόλιο, το οποίο μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή: “Θέλω το δωρεάν ρεύμα”. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε συμμετέχων αφήσει σχόλιο, το οποίο, ωστόσο, δεν σχετίζεται με το post που αντιστοιχεί στα Δώρα του Διαγωνισμού, θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό καθώς το εν λόγω σχόλιο θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο. Οποιοδήποτε σχόλιο θεωρηθεί προσβλητικό ή ότι παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας του Σάββα Πούμπουρα στο Instagram, θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την κλήρωση. 

Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα.

Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του Σάββα Πούμπουρα στο Instagram όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

 1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, ως ακολούθως:

Την 7η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. ο Σάββας Πούμπουρας θα διεξάγει την κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στο watt-volt.gr

 1. Δώρα

Έκαστος των δύο (2) νικητών της κλήρωσης θα κερδίσει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι του ορίου των 5000kWh/έτος, κατά τα κάτωθι αναλυτικά εκτιθέμενα.

Σημαντικές Διευκρινίσεις αναφορικά με το Δώρο της κλήρωσης για έκαστο των δύο (2) νικητών, ήτοι για την παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι του ορίου των 5000kWh/έτος από τη Διοργανώτρια Εταιρεία:

Κοινές Διευκρινίσεις σχετικά με το Δώρο για νέους και υφιστάμενους πελάτες:

 • Αφορά σε μία οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που θα υποδείξει κάθε νικητής της κλήρωσης του Διαγωνισμού. Ισχύει και για παροχές που είναι ενταγμένες στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και εν γένει για όσους πελάτες πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η δωρεάν παροχή ρεύματος μέχρι του ορίου των 5000kWh/έτος αφορά αποκλειστικά και μόνο τις Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος (ήτοι το Πάγιο Τέλος, την Χρέωση Ενέργειας και τη Ρήτρα Κόστους Προμήθειας και σε κάθε περίπτωση τα ως άνω ποσά μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) που αποτυπώνονται στο Λογαριασμό Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος της Διοργανώτριας Εταιρείας, ρητώς εξαιρουμένων των Ρυθμιζόμενων και Συμπληρωματικών Χρεώσεων, των Τελών και Φόρων, της Χρέωσης Εγγύησης και των Λοιπών Χρεώσεων.
 • Το Δώρο, για έκαστο των δύο (2) νικητών της κλήρωσης, θα αποδίδεται ως αναλογισθέν ποσό κατανάλωσης για χρονική διάρκεια ενός έτους, σύμφωνα με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών, της κατά περίπτωση, περιόδου κατανάλωσης, αναλόγως του είδους του εκάστοτε λογαριασμού που θα εκδίδεται (Έναντι/Εκκαθαριστικός). Θα υπολογίζεται, δε, σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που ακολουθεί:

Διευκρινίζεται ρητά πως:

 • «Δωρεάν» ρεύμα που προβλέπεται, αλλά δεν καταναλώνεται εντός περιόδου κατανάλωσης μεταξύ δύο Εκκαθαριστικών Λογαριασμών, δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο κατανάλωσης.
 • Άπαξ και η πραγματική κατανάλωση ρεύματος υπερβεί την αντίστοιχη Δωρεάν Κατανάλωση, τότε ο πελάτης θα τιμολογηθεί τη διαφορά με βάση το πρόγραμμα «zerO» (3 έτη), κατά τα κάτωθι εκτιθέμενα.
 • Ειδικά στην περίπτωση των Λογαριασμών Έναντι, η κατανάλωση προκύπτει κατ’ εκτίμηση και η Δωρεάν Κατανάλωση προκύπτει για την περίοδο που καλύπτει ο εν λόγω Λογαριασμός, σύμφωνα με τον ως άνω εκτιθέμενο μαθηματικό τύπο.
 • Σε κάθε περίπτωση, απόδοση του Δώρου σε πραγματική βάση, θα υλοποιείται στον κάθε φορά επόμενο Εκκαθαριστικό Λογαριασμό, όπου θα συνυπολογίζονται Πραγματικές Καταναλώσεις της περιόδου που καλύπτει.
 • Από την ημερομηνία κατακύρωσης του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μέχρι και τη χρονική στιγμή που η πραγματική/εκτιμώμενη ποσότητα της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας φτάσει το αναλογισθέν όριο του «δωρεάν» ρεύματος, ο εν λόγω πελάτης δεν θα υποστεί οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με τις Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος που θα προμηθεύεται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης της, κατά τα κατωτέρω διαλαμβανόμενα, χρέωσης zerO).
 • Αφότου η πραγματική/εκτιμώμενη ποσότητα της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας υπερβεί το αναλογισθέν όριο του «δωρεάν» ρεύματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε ο πελάτης θα τιμολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους του προγράμματος «zerO» (3 έτη), συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης zerO, στο οποίο, πρόγραμμα «zerO» (3 έτη), θα έχει ενταχθεί κατά τις κατωτέρω, υπό (α) και (β) διακρίσεις.
 • Συστήνεται όπως ο πελάτης κάνει χρήση της υπηρεσίας «Μέτρα Μόνος Σου» σε μηνιαία βάση και καθ’ όλη τη Διάρκεια ισχύος του Δώρου, προκειμένου αυτό να μην βασίζεται σε κατ’ εκτίμηση καταναλώσεις και ως εκ τούτου σε κατ’ εκτίμηση απόδοση «δωρεάν ρεύματος».

Ειδικές διευκρινίσεις σχετικά με το Δώρο για νέους και υφιστάμενους πελάτες:

(α) Υφιστάμενοι Πελάτες:

Εάν οποιοσδήποτε εκ των νικητών της κλήρωσης είναι υφιστάμενος πελάτης, υπό την έννοια ότι προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Του συγκεκριμένου Δώρου θα ξεκινήσει να επωφελείται η οικιακή παροχή που θα υποδείξει ο νικητής του Διαγωνισμού.
 • Για την κατακύρωση του Δώρου, απαιτείται όπως ο πελάτης συνάψει Τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δυνάμει της οποίας ο πελάτης θα ενταχθεί στο πρόγραμμα «zerO» (3 έτη) της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 • Ο εν λόγω πελάτης θα επωφελείται του Δώρου από την επομένη της έκδοσης του πρώτου, από την ημερομηνία υπογραφής της Τροποποίησης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, εκκαθαριστικού λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται πως η ισχύς της εν λόγω Τροποποίησης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας άρχεται κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία.
 • Προϋπόθεση για την κατακύρωση του συγκεκριμένου Δώρου, είναι η παροχή, την οποία θα υποδείξει ο νικητής, να μην βαρύνεται με προηγούμενες ανεξόφλητες και ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε περίπτωση που υφίστανται προηγούμενες ανεξόφλητες και ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές, τούτες θα πρέπει να έχουν πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθεί ή υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης/διακανονισμού τους, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάδειξη της παροχής ως νικητήριας.
 • Ο δικαιούχος της οικιακής παροχής, που θα επωφεληθεί του Δώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος (του Δώρου), δεν θα δικαιούται τυχόν έτερης έκπτωσης ή/και κρατικής επιδότησης.

(β) Νέοι Πελάτες:

Εάν οποιοσδήποτε εκ των νικητών της κλήρωσης δεν είναι πελάτης, υπό την έννοια ότι δεν προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Του συγκεκριμένου Δώρου θα ξεκινήσει να επωφελείται η οικιακή παροχή που θα υποδείξει ο νικητής του Διαγωνισμού.
 • Προκειμένου να κατακυρωθεί το συγκεκριμένο Δώρο στο συγκεκριμένο νικητή, απαιτείται ο νικητής να συνάψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία την Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας «zerO» (3 έτη) έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την κατακύρωσή του ως νικητή, για την εν λόγω οικιακή παροχή, ενώ η τιμολόγησή της θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους που διέπουν το πρόγραμμα «zerO» (3 έτη).
 • Του συγκεκριμένου Δώρου θα ξεκινήσει να επωφελείται η οικιακή παροχή που θα υποδείξει ο νικητής του Διαγωνισμού, από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησής της από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.
 • Προϋπόθεση για την κατακύρωση του συγκεκριμένου Δώρου, είναι η παροχή, την οποία θα υποδείξει ο νικητής, να μην βαρύνεται με προηγούμενες ανεξόφλητες και ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε οποιονδήποτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προς απόδειξη τούτου, ο νικητής θα καλείται, εντός 5 εργασίμων ημερών, μετά την κατακύρωσή του ως νικητή, να προσκομίσει φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προηγούμενου Προμηθευτή που η ημερομηνία λήξης του να μην είναι άνω των σαράντα (40) ημερών.
 • Ο δικαιούχος της οικιακής παροχής, που θα επωφεληθεί του Δώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος (του Δώρου), δεν θα δικαιούται τυχόν έτερης έκπτωσης ή/και κρατικής επιδότησης.

 

 1. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους οι νικητές θα ειδοποιηθούν για το Δώρα, που κέρδισαν, µέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό που διατηρούν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Διαγωνισμό.

Η κατακύρωση των νικητών και η παραλαβή των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στην Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα θα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή τους.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί κάποιος νικητής του Διαγωνισμού, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης στην οικεία κλήρωση επιλαχών.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης επιλαχών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το Δώρο εντός της τασσόμενης προθεσμίας ούτε και ο τελευταίος επιλαχών, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή/και την επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) των νικητών και επιλαχόντων, ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”) που διατηρούν οι νικητές και οι επιλαχόντες στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/ καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές.

Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

Το όνομα προσωπικού λογαριασμού, που τηρούν οι συμμετέχοντες στο Instagram θα συλλέγεται απευθείας από τον Σάββα Πούμπουρα, ο οποίος στη συνέχεια θα το διαβιβάζει στη Διοργανώτρια Εταιρεία για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και υπογραφή για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για να επικοινωνεί με αυτούς για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από τους νικητές και τους επιλαχόντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των Δώρων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση των νικητών στον Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

11. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό τον συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.