ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ IPHONE 14»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT M.A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τα κάτωθι εκτιθέμενα.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της επίσημης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης Instagram της κ. Σταματίνας Τσιμτσιλή και ειδικότερα θα φιλοξενηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο https://www.watt-volt.gr/ μέσω σχετικού συνδέσμου.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τον δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει στις 19-06-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 και λήγει στις 23-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γενόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσουν την ακόλουθη διαδικασία:

α. Μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο Instagram (τον οποίον θα πρέπει να δημιουργήσουν, εάν δεν διαθέτουν ήδη), να εισέλθουν στην επίσημη ιστοσελίδα της κ. Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Instagram https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/ και να γίνουν ακόλουθοί της (να κάνουν “follow”)·

β. Ομοίως, με παραπάνω υπό α., να εισέλθουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/wattandvolt/ και να γίνουν ακόλουθοί της (να κάνουν “follow”)·

γ. Να κάνουν “tag” (με χρήση @) δύο (2) ακολούθους τους στο Instagram στην αντίστοιχη ανάρτηση (“post”), που αφορά στον Διαγωνισμό και η οποία θα είναι αναρτημένη καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού σε εμφανές σημείο στην επίσημη ιστοσελίδα της κ. Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Instagram  https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/, ώστε να δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Προκειμένου η συμμετοχή να είναι έγκυρη, το tag θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (active hyperlink). Επισημαίνεται ότι οι δύο (2) ακόλουθοι έκαστου ενδιαφερόμενου, που θα αναφέρονται με tag στο σχόλιο του ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να πληρούν τις προϋποθέσεις των Όρων του Διαγωνισμού. Εξυπακούεται ότι έκαστος ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει μεριμνήσει και να έχει λάβει τη συναίνεση των δύο ακολούθων του εκ των προτέρων για την αναφορά του ονόματός τους στο εν λόγω post.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στον Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα.

Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

Αναφορικά με το υπό γ. βήμα ρητά διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Κάθε συμμετέχων καλείται κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού να κάνει “tag” μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram δύο (2) ακολούθους του στο Instagram. Αφότου ο ακόλουθος πατήσει πάνω στην ανάρτηση του post, θα αποκτήσει πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα της κ. Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Instagram, οπότε θα δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κάθε ακόλουθος απαιτείται να ολοκληρώσει επιτυχώς τα αναφερόμενα στον παρόντα όρο 4. α. έως γ. βήματα, να έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και να τους πληροί στο σύνολό τους.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της κ. Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Instagram όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

 1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, ως ακολούθως:

Την 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση από την κ. Σταματίνα Τσιμτσιλή για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram.

 

 1. Δώρο

Ο νικητής, που θα αναδειχθεί από την προαναφερθείσα κλήρωση, θα κερδίσει ένα (1) iPhone 14.

Ρητά διευκρινίζεται ότι τo Δώρο αποτελεί ιδιοκτησία της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν έχει παραδοθεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από τους κατασκευαστές,  προμηθευτές ή εμπόρους του.

 1. Διαδικασία Παράδοσης Δώρου

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, μέσω αποστολής μηνύματος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία η κ. Τσιμτσιλή κατόπιν ολοκλήρωσης της κλήρωσης. Η παράδοση του Δώρου θα γίνει από εταιρεία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση, που θα δηλώσει ο νικητής στη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Η κατακύρωση του νικητή και η παράδοση του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν στη Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας είτε για την ανάκληση είτε για την αναδιανομή του.

Ρητά διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που ο νικητής που θα αναδειχθεί από την κλήρωση είναι νομικό πρόσωπο, νικητής του Δώρου θα αναδειχθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής του Διαγωνισμού ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή ο νικητής δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στο νικητή.

Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, εκτός αντίθετης πρόβλεψης.

Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή συμφωνηθεί διαφορετικά.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και να αυξήσει τον αριθμό του, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή τον διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση του Δώρου στον νικητή, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου, τις ιδιότητες που αυτό αναγράφει ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή την επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) του νικητή ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”), που διατηρεί ο νικητής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/ καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή.

Κατόπιν της παράδοσης του Δώρου η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εάν συντρέξει έστω και ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του κατ’ εφαρμογή των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με τον νικητή, εντός των προθεσμιών, που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

Οι τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

Το όνομα προσωπικού λογαριασμού, που τηρεί ο νικητής στο Instagram, θα συλλέγεται απευθείας από την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία στη συνέχεια θα το διαβιβάζει στη Διοργανώτρια Εταιρεία για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”), που διατηρεί ο νικητής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομική διεύθυνση για τις ανάγκες δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από τον νικητή ή τους νομίμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς τον σκοπό της παράδοσης του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες για τον σκοπό αποστολής του Δώρου του.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση του νικητή, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη του νικητή και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

 1. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό τον συμμετέχοντα, που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει, που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.