ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TELESALES + RETAIL

 

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT Μ.A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»).

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας watt-volt.gr. Επιπλέον, θα βρίσκονται διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή στα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται, και ειδικότερα:

όσοι, κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, συνάψουν με την Διοργανώτρια εταιρεία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για το πρόγραμμα “VALUE”.

Η υποβολή της ως άνω Αίτησης εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος συνιστά αυτομάτως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων της Προωθητικής Ενέργειας.

Από την Προωθητική Ενέργεια εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τον δεύτερο βαθμό και (γ) πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

3.1. Η υπογραφή κάθε Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για το πρόγραμμα “VALUE” δίνει το δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια για τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ήτοι, στην περίπτωση αυτή για κάθε αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα εξασφαλίζεται και μία (1) συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.

3.2. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων της Προωθητικής Ενέργειας εκ μέρους κάθε συμμετέχοντα.

 1. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας

Η Προωθητική Ενέργεια αρχίζει την 13η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. και διαρκεί μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων (στο εξής η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Δώρα

Τα Δώρα της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας είναι φορητά ηχεία και powerbanks. Έκαστος συμμετέχων θα εξασφαλίζει τόσα Δώρα όσες και οι συμμετοχές του στην Προωθητική Ενέργεια.

Ρητά διευκρινίζεται ότι τα Δώρα αποτελούν ιδιοκτησία της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν έχουν παραδοθεί στην Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από την κατασκευάστρια εταιρεία.

 1. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Η παράδοση των Δώρων θα γίνει από εταιρία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο σώμα της Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή σε έτερη ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώσει έκαστος συμμετέχων/πελάτης, ειδικώς και γραπτώς, στην Διοργανώτρια Εταιρεία.

Τα Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Με την παρέλευση της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και της παράδοσης των Δώρων στους συμμετέχοντες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών.

Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων, οι δε συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας.

 1. Αποκλεισμός συμμετεχόντων

Κάθε συμμετέχων μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– λόγω ανικανότητας του συμμετέχοντος προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει την παρούσα Προωθητική Ενέργεια ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της, που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση της Προωθητικής Ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία της Προωθητικής Ενέργειας, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας watt-volt.gr/ στο αντίστοιχο πεδίο.

 1. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια τον συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με την Προωθητική Ενέργεια και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.