ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ»

 

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό με τίτλο «Μετρητά στο χέρι» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού watt-volt.gr/special-offers/metrita-sto-xeri αλλά και διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή σε όλα τα φυσικά καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και χωρίς να απαιτηθεί ουδεμία περαιτέρω εκ μέρους του δήλωση συμμετοχής, οποιοδήποτε πρόσωπο ανήκει στην κατηγορία των φοιτητών, ιατρών, εκπαιδευτικών και σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί) και συνάψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία την Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις 01.08.2022 έως και τις 15.10.2022 και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της εν λόγω Αίτησης – Σύμβασης θα έχει εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) ως ισχύει.

Η υποβολή της ως άνω Αίτησης εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος συνιστά αυτομάτως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών, της Διοργανώτριας Εταιρείας, εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες, στους παρόντες Όρους, προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

 1. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η υπογραφή κάθε Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνεπάγεται αυτοδικαίως (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά. Ήτοι, στην περίπτωση αυτή για κάθε αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ΗΚΑΣΠ θα εξασφαλίζεται μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 1η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. και λήγει την 15η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 μ.μ. (στο εξής η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 

 1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί παρουσία νομικής συμβούλου της Διοργανώτριας Εταιρείας την 27η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν οι νικητήριες και επιλαχούσες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος των τριών κατηγοριών Δώρου σύμφωνα με την σειρά ανάδειξής τους ως εξής: i. οι δέκα (10) πρώτες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, που θα αναδειχθούν, θα είναι νικητήριες της Πρώτης Κατηγορίας Δώρου, ii. οι επόμενες είκοσι (20) παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, που θα αναδειχθούν, θα είναι νικητήριες της Δεύτερης Κατηγορίας Δώρου, iii. οι επόμενες εβδομήντα (70) παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, που θα αναδειχθούν, θα είναι νικητήριες της Τρίτης Κατηγορίας Δώρου, iv. οι επόμενες εκατό (100) παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, που θα αναδειχθούν, θα είναι επιλαχούσες όλων των κατηγοριών.

Ήτοι από την κλήρωση, που θα λάβει χώρα, θα αναδειχθούν συνολικά εκατό (100) νικητήριες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και εκατό (100) επιλαχούσες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος με την ίδια σειρά όπως αυτές των νικητών (10 πρώτες-20 επόμενες-70 επόμενες).

Ο κάθε αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αναδειχθεί νικητήριος μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που οι αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που αναδειχθούν νικητήριοι, ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο (συμμετέχοντα), τότε η δεύτερη κλήρωση του ίδιου προσώπου ως νικητή δεν θα ισχύει και στη θέση αυτής θα υπεισέρχεται αυτομάτως η συμμετοχή έτερου προσώπου σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής της.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού watt-volt.gr/special-offers/metrita-sto-xeri.

 1. Δώρα

Τα Δώρα του Διαγωνισμού ανά κατηγορία Δώρου για τους αναδειχθέντες νικητές της κλήρωσης είναι τα ακόλουθα:

 • Πρώτη Κατηγορία Δώρου

Έκαστος των δέκα (10) πρώτων νικητών της κλήρωσης θα κερδίσει πεντακόσια Ευρώ μετρητά (€500.00).

 • Δεύτερη Κατηγορία Δώρου

Έκαστος των είκοσι (20) επόμενων νικητών της κλήρωσης θα κερδίσει διακόσια Ευρώ μετρητά (€200.00).

 • Τρίτη Κατηγορία Δώρου

Έκαστος των εβδομήντα (70) επόμενων νικητών της κλήρωσης θα κερδίσει εκατό Ευρώ μετρητά  (€100.00).

Σημαντικές Διευκρινίσεις για τα Δώρα:

Προϋπόθεση για την κατακύρωση των Δώρων είναι ο νικητήριος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που διαλαμβάνεται στην οικεία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, να καταρτιστεί με τη Διοργανώτρια Εταιρεία έως το τέλος του Διαγωνισμού, ήτοι έως την 15η Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) ως ισχύει.

 1. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τα Δώρα, που κέρδισαν, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία τηλεφωνικώς, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που δήλωσαν κατά την συμπλήρωση της Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η κατακύρωση των νικητών και η παράδοση των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της εκπροσώπησης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την Διοργανώτρια Εταιρεία και της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με την κατηγορία των συμμετεχόντων, θα πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:

Οι Φοιτητές:

 • Φοιτητικό πάσο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης του ίδιου έτους ή
 • Βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται η ιδιότητα του φοιτητή (εκτύπωση από το Υπουργείο Παιδείας)

Οι Καθηγητές και δάσκαλοι:

 • Έγγραφο από το σχολείο που θα βεβαιώνει την ιδιότητά τους

Οι Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες:

 • Ταυτότητα του Σώματος ή
 • Έγγραφο από την μονάδα – υπηρεσία που να βεβαιώνει την ιδιότητά τους

Οι Γιατροί:

 • Ιατρική ταυτότητα ή
 • Έγγραφο από το νοσοκομείο που να βεβαιώνει την ιδιότητα τους

 

Το Δώρο μπορεί να λάβει και 1ου βαθμού συγγενής, με μόνη την επίδειξη εγγράφου, όπως για παράδειγμα φοιτητικού πάσου, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο νικητής συγγενεύει με άτομο, που ανήκει σε μία εκ των ειδικών κατηγοριών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα θα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή τους.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού θα μεταφερθούν με τραπεζικό έμβασμα από την Διοργανώτρια Εταιρεία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των νικητών.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί κάποιος νικητής του Διαγωνισμού, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης στην οικεία κλήρωση επιλαχών.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης επιλαχών εκάστης κατηγορίας Δώρου ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το Δώρο εντός της τασσόμενης προθεσμίας ούτε και ο τελευταίος επιλαχών, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των νικητών και επιλαχόντων στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των νικητών και επιλαχόντων μπορούν να παραμείνουν αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας Εταιρείας για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών κατά τη διακριτική της ευχέρεια ενώ η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές.

Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και αποδεικτικά χρήσης της παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

H Διοργανώτρια Εταιρεία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από τους νικητές και τους επιλαχόντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των Δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν σε τράπεζες για την τραπεζική κατάθεση των Δώρων τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται και μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατή η αμφισβήτηση ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους συνδρομητές της, καθώς και για τυχόν λοιπούς σκοπούς, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

11.  Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.