ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΣΑΚΕ PLAYOFFS»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «ΕΣΑΚΕ PLAYOFFS» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»).

 

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται και έχει συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών, της Διοργανώτριας Εταιρείας, εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 17/5, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 και λήγει την 30/06 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59 (η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

 

α. Να εισέλθει στο κοινωνικό δίκτυο Facebook ή στο κοινωνικό δίκτυο Instagram, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού είτε μέσω λογαριασμού τρίτου προσώπου·

 

β. Να πατήσει την ένδειξη “Sign up” που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στο σχετικό sponsored post της Διοργανώτριας Εταιρείας, το οποίο θα  εμφανίζεται ως διαφήμιση στο κοινωνικό δίκτυο Facebook ή στο κοινωνικό δίκτυο Instagram·

 

γ. Να συμπληρώσει την σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας Εταιρείας και ειδικότερα να καταχωρήσει σε αυτήν τα παρακάτω προσωπικά του στοιχεία: (i) Όνομα και (ii) Επώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή Επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, (iii) Αριθμό κινητού τηλεφώνου και (iv) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)·

 

δ. Να πατήσει την σχετική ένδειξη “ΥΠΟΒΟΛΗ” που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα.

 

Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

 

Ρητά διευκρινίζεται πως κάθε ενδιαφερόμενος αρκεί να υποβάλει μία (1) έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook ή του κοινωνικού δικτύου Instagram.

 

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή. Επομένως, εάν το ίδιο πρόσωπο συμμετάσχει από τον προσωπικό του λογαριασμό μέσω της πλατφόρμας του Facebook και μέσω της πλατφόρμας του Instagram στο Διαγωνισμό, θα εξασφαλίσει δύο (2) συμμετοχές, μία για κάθε πλατφόρμα.

 

Κατόπιν της υποβολής της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Διοργανώτριας Εταιρείας θα επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά προκειμένου να τον ενημερώσει για τα προγράμματα και τις προσφορές της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

 

H Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού να τροποποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τον τρόπο συμμετοχής στο διαγωνισμό και να το κοινοποιήσει στο κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

 

 1. Δώρα

Έκαστος συμμετέχων θα μπαίνει σε κλήρωση για τα «Μεγάλα Δώρα» του Διαγωνισμού (και από κοινού με τα Δώρα Give Away, τα «Δώρα»).

 

Τα Μεγάλα Δώρα του Διαγωνισμού ανά κατηγορία Δώρου για τους αναδειχθέντες νικητές είναι τα ακόλουθα:

 

 • Πρώτη Κατηγορία Δώρου

Ο νικητής της πρώτης κατηγορίας δώρου θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό μηχανάκι, μοντέλου Swan.

 

 • Δεύτερη Κατηγορία Δώρου

Ο νικητής της δεύτερης κατηγορίας δώρου θα κερδίσει ένα Playstation 5.

 

 • Τρίτη Κατηγορία Δώρου

Ο νικητής της τρίτης κατηγορίας δώρου θα κερδίσει ένα κινητό Samsung Galaxy A52s

 

 • Τέταρτη Κατηγορία Δώρου

Ο νικητής της τέταρτης κατηγορίας δώρου θα κερδίσει μία σκούπα robot Samsung.

 

 • Πέμπτη Κατηγορία Δώρου

Ο νικητής της πέμπτης κατηγορίας δώρου θα κερδίσει ένα Tablet Samsung Galaxy Tab A8.

 

Ρητά διευκρινίζεται ότι τόσο τα Δώρα Give Away όσο και τα Μεγάλα Δώρα, ως εκτίθενται ανωτέρω, αποτελούν ιδιοκτησία της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν έχουν παραδοθεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από τους προμηθευτές ή εμπόρους τους.

 

 

 1. Κλήρωση Μεγάλων Δώρων – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

Την 7/7/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της Διοργανώτριας Εταιρείας, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Μεγάλων Δώρων καθώς και των επιλαχόντων. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες.