ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΦΕΡΕ – ΚΕΡΔΙΣΕ» ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ WATT+VOLT»

 

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει μέσω των καταστημάτων της την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΦΕΡΕ – ΚΕΡΔΙΣΕ» στα καταστήματα WATT+VOLT» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας watt-volt.gr. Επιπλέον, θα βρίσκονται διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή στα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ήτοι από 16.05.2022 έως και 31.08.2022, προσκομίσει τον λογαριασμό ρεύματός ή φυσικού αερίου του σε οποιοδήποτε κατάστημα της WATT+VOLT. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παροχές που ηλεκτροδοτούνται από διαφορετικούς της WATT+VOLT παρόχους ενέργειας. Κάθε λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου που προσκομίζεται συνεπάγεται μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου που αφορά.

Σε περίπτωση που τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου προσκομίσει στο κατάστημα της WATT+VOLT πρόσωπο διαφορετικό του φυσικού προσώπου, στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ή ο ΗΚΑΣΠ, τότε σε περίπτωση κατακύρωσης του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να ζητήσει, υπογράφοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, η παροχή ρεύματος ή/και ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου που αφορά, με τα οποία συμμετείχε στον Διαγωνισμό να εκπροσωπηθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών.

Προκειμένου να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να ολοκληρωθεί η ακόλουθη διαδικασία:

 • Με την προσκόμιση έκαστου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, ο αρμόδιος υπάλληλος του καταστήματος θα παραλαμβάνει τον λογαριασμό και θα συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία σε φόρμα συμμετοχής (αριθμό παροχής ή Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), προμηθευτή ενέργειας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, Instant win) και θα λαμβάνει αντίγραφο του προσκομισθέντος λογαριασμού. Από την παραπάνω φόρμα συμμετοχής η Διοργανώτρια Εταιρεία θα εξάγει λίστα με τους συμμετέχοντες για την κλήρωση.
 • Ο υπάλληλος θα εγχειρίζει ειδικό έντυπο στο οποίο θα απαιτείται να γίνεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, να δίνεται συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για προωθητικούς/διαφημιστικούς σκοπούς και να τίθεται υποχρεωτικά υπογραφή.
 • Μετά την συμπλήρωση της φόρμας και του ειδικού εντύπου ο προσκομίζων τον λογαριασμό θα παίρνει απευθείας ως δώρο ένα Instant win και ειδικότερα ένα εκ των αναφερόμενων εντός της παρένθεσης (κάθε Instant win δύναται να αποτελείται ενδεικτικά και ανάλογα με το κατάστημα από: ακουστικά, powerbank, πάνινη τσάντα, μπρελόκ – βάση κινητού, μπουκάλι θερμός, ηχείο Bluetooth).

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος ή/και οι Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, που ανήκουν σε: (α) στελέχη και υπαλλήλους/εργαζομένους της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) συζύγους και συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

3.1. H παρουσία έκαστου συμμετέχοντος με τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου από άλλο προμηθευτή ενέργειας σε κατάστημα WATT+VOLT συνεπάγεται αυτοδικαίως (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή/και (1) συμμετοχή για τον αντίστοιχο Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, που αφορά.

3.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της, όμως για να παραλάβει ο νικητής το Δώρο θα πρέπει πρώτα να γίνει πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας και συγκεκριμένα να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπροσώπησης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή του ΗΚΑΣΠ φυσικού αερίου, που αφορά, με τον λογαριασμό της οποίας προσήλθε ο συμμετέχων στο κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας, από την τελευταία.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 21η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 μ.μ. (η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή

Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί, παρουσία της νομικής συμβούλου της Διοργανώτριας Εταιρείας, την 7η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και ένας  (1) επιλαχών.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της, στην επίσημη ιστοσελίδα της watt-volt.gr.

 1. Δώρο

Η νικητήρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή του Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, που αφορά, θα κερδίσει 10.000€ μετρητά!

Προϋπόθεση για την κατακύρωση του Δώρου είναι η νικητήρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, που αφορά, να εκπροσωπηθεί από τη WATT+VOLT εντός τριάντα ημερών από την κατακύρωση.

 1. Διαδικασία Παράδοσης του Δώρου

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία τηλεφωνικώς, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που θα αναγράφεται στη φόρμα συμμετοχής.

Η κατακύρωση της νικητήριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή του νικητήριου Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, που αφορά, και η παράδοση του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η παροχή ή ο ΗΚΑΣΠ αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του κατόχου της παροχής ή του ΗΚΑΣΠ ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμέτοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο αναδειχθείς κατά την κλήρωση επιλαχών.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο αναδειχθείς κατά την κλήρωση επιλαχών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντα) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τον επιλαχόντα. Η ενημέρωση του επιλαχόντος θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή.

Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και να αυξήσει τον αριθμό του, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή/και την επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) του νικητή και του επιλαχόντος στην επίσημη ιστοσελίδα της καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Τα ως άνω μπορεί να παραμείνουν αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.watt-volt.gr/ για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Κατόπιν της παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για την παράδοση του Δώρου του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και αποδεικτικά χρήσης της παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

Έκαστο εκ των καταστημάτων της Διοργανώτριας Εταιρείας συλλέγει, για λογαριασμό της, τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, και σε περίπτωση, που ο συμμετέχων είναι κάτοχος της παροχής ή του ΗΚΑΣΠ, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί αντίγραφο του λογαριασμού ρεύματος ή φυσικού αερίου, υπογραφή (καθώς και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που τίθενται εκουσίως από έκαστο συμμετέχοντα), για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού και για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από το νικητή και τον επιλαχόντα ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης του Δώρου.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση του νικητή στον Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους συνδρομητές της. Ακόμη, εφόσον συναινέσει προς τούτο έκαστος των συμμετεχόντων, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά του δεδομένα και θα τα επεξεργάζεται μέχρι ανακλήσεως της συναίνεσης του για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών της και συγκεκριμένα για: Επικοινωνία σχετικά με την Παροχή υπηρεσιών Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, Προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς και της παροχής ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων, καθώς επίσης και για σκοπούς Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνει η Διοργανώτρια Εταιρεία περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter της. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από την Διοργανώτρια εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

11.    Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.