ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «HOUSE THE FUTURE»

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.» που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 217Α, στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 24 με Α.Φ.Μ. 998283692, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (στο εξής καλουμένης «Διοργανωτής») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Διαγωνισμός House The Future» (εφεξής το «Πρόγραμμα») με δώρa: το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος για ένα (1) χρόνο (συμπεριλαμβάνονται χρεώσεις ενέργειας, ρυθμιζόμενες και λοιπές χρεώσεις, τέλη και φόροι) από τη WATT+VOLT, τέσσερα (4) Energy Saving Kits από το smartwatt και πέντε (5) gateway με πέντε (5) «έξυπνες» λάμπες από το smartwatt. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος ο Διοργανωτής έχει επιλέξει ως συνεργάτη την εταιρεία «4Wise Monkeys» (εφεξής «4WM»).

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της WATT+VOLT, καθώς και οι συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τον δεύτερο βαθμό.

3] Σε περίπτωση, που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται ως άνω, η WATT+VOLT δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και κατά την απονομή των Δώρων.

4] Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, στην επίσημη σελίδα της WATT+VOLT στο Facebook, ήτοι (https://www.facebook.com/wattandvolt/), την 20η/07/2018 και ώρα 14.00 μ.μ., μια κοινοποίηση (Facebook post) με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έχεις μια ιδέα που μπορεί να κάνει ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητα στο σπίτι; Μοιράσου τη στο housethefuture.gr κέρδισε φανταστικά δώρα αλλά και την ευκαιρία να τη δεις να γίνεται πραγματικότητα! #ΗοuseTheFuture». Οι χρήστες, για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους και να εγγραφούν στο διαγωνισμό House The Future, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.housethefuture.gr/.

5] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία WATT+VOLT δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, η WATT+VOLT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή.

6] Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 20η/07/2018 ώρα 11.00 π.μ και θα ολοκληρωθεί την  23η/9/2018 ώρα 23.59 μ.μ.. Η ανάδειξη του πρώτου (1) νικητή με έπαθλο το πρώτο Δώρο, ήτοι ένας (1) χρόνος δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα από τη WATT+VOLT καθώς και των τεσσάρων (4) νικητών με έπαθλο τέσσερα (4) Energy Saving Kits από το smartwatt, θα γίνει βάσει της ψηφοφορίας του κοινού. Η ιδέα/ συμμετοχή με τις περισσότερες ψήφους κερδίζει το πρώτο Δώρο, ενώ οι επόμενες τέσσερις (4) ιδέες/ συμμετοχές σε ψήφους κερδίζουν τέσσερα (4) Energy Saving Kits (περιλαμβάνονται 1 gateway, 2 «έξυπνες» λάμπες, 1 ρελέ και την εγκατάσταση του) από το smartwatt. Επιπλέον, όσοι χρήστες συμμετέχουν με την ψήφο τους στο διαγωνισμό συμμετέχουν σε κλήρωση, όπου θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές με έπαθλο πέντε (5) gateway και πέντε (5) «έξυπνες» λάμπες από το smartwatt. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα ψήφου έως και πέντε (5) ιδέες ανά ημέρα και κάθε ψήφος του μετρά ως μια (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου των δικών τους ιδεών/ συμμετοχών. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 25η/9/2018 και ώρα 5.00 μ.μ (ως κάτωθι αναφέρεται) και θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες.

7] Την 25η/9/2018 και ώρα 5.00 μ.μ στα γραφεία του Διοργανωτή, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 217Α, στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του προγράμματος με έπαθλο πέντε (5) gateway και πέντε (5) «έξυπνες» λάμπες. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η WATT+VOLT, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ εικοσιτεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος https://www.housethefuture.gr ή στην επίσημη σελίδα της στο Facebook https://www.facebook.com/wattandvolt/.

8] Η WATT+VOLT, στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα προσφέρει στους νικητές του διαγωνισμού τα εξής έπαθλα (εφεξής το «Δώρο» και τα «Δώρα», αντίστοιχα):

  • Στον πρώτο νικητή, το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος για ένα (1) χρόνο (σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί) και
  • Σε καθέναν από τους επόμενους τέσσερις (4) νικητές, από ένα (1) Energy Saving Kit, μαζί με την υπηρεσία «smartwatt» δωρεάν για ένα χρόνο.

Επίσης, η WATT+VOLT, κατόπιν κλήρωσης, θα προσφέρει σε ακόμα πέντε (5) συμμετέχοντες, από μία gateway και μία «έξυπνη» λάμπα δώρο, καθώς και την υπηρεσία «smartwatt» δωρεάν για ένα χρόνο.

Το πρώτο Δώρο, ήτοι ο ένας (1) χρόνος δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα:

  • Αφορά σε μία οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Γ1, Γ1Ν) που θα υποδείξει ο νικητής του διαγωνισμού και ισχύει και για τους Ευάλωτους Πελάτες, ήτοι για παροχές που είναι ενταγμένες σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
  • Συμπεριλαμβάνει κάθε χρέωση που αποτυπώνεται στο Λογαριασμό Κατανάλωσης της WATT+VOLT (ήτοι, ενδεικτικά, τις Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος, τις Ρυθμιζόμενες και Συμπληρωματικές Χρεώσεις, τα Τέλη και τους Φόρους, τη Χρέωση Εγγύησης και τις Λοιπές Χρεώσεις) μέχρι οι εν λόγω χρεώσεις να ανέλθουν στο χρηματικό ποσό των χιλίων (€1.000,00) ευρώ. Συνεπώς, εάν οι ως άνω χρεώσεις υπερβούν το χρηματικό ποσό των χιλίων (€1.000,00) ευρώ, τότε η ισχύς του Δώρου θα λήξει αυτοδικαίως, ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) ημερολογιακού έτους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

  1. Προϋπόθεση για την κατακύρωση του συγκεκριμένου Δώρου, είναι η παροχή την οποία θα υποδείξει ο νικητής να μη βαρύνεται με προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές, σε οποιονδήποτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  2. Επιπρόσθετα, εάν το πρώτο Δώρο:

(α)       κερδίσει διαγωνιζόμενος που παράλληλα είναι και πελάτης της WATT+VOLT, δεν θα υπάρξει ουδεμία παρέκκλιση σε σχέση με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει συνάψει με τη WATT+VOLT, με τη διαφορά ότι από την ημερομηνία κατακύρωσης του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μέχρι και τη χρονική στιγμή που οι Λογαριασμοί Κατανάλωσης που θα εκδοθούν (δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Προμήθειας) θα ανέλθουν σωρευτικά στο χρηματικό ποσό των χιλίων (€1.000,00) ευρώ, ή μέχρι την παρέλευση ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της τελευταίας εκκαθαρισμένης ένδειξης του μετρητή του νικητή – πελάτη, αντίστοιχα (όποιο συμβεί πρώτο), ο εν λόγω πελάτης δεν θα υποστεί ουδεμία οικονομική επιβάρυνση, απορρέουσα από την εν λόγω Σύμβαση Προμήθειας. Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται ότι οι Ειδικοί Όροι του προγράμματος υπό τον τίτλο «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» δεν θα εφαρμόζονται, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, ακόμα και εάν ο νικητής – πελάτης έχει ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επομένως, αφότου (διαζευκτικά): (i) συμπληρωθεί ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία της τελευταίας εκκαθαρισμένης ένδειξης του μετρητή του νικητή – πελάτη ή (ii) το συνολικό ύψος των Λογαριασμών Κατανάλωσης που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία κατακύρωσης του Δώρου ανέλθει στο χρηματικό ποσό των χιλίων (€1.000,00) ευρώ (όποιο συμβεί πρώτο), τότε ο πελάτης: (α) θα συνεχίσει να τιμολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους του προγράμματος που έχει ενταχθεί και εφεξής θα οφείλει να εξοφλεί τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης που θα εκδίδονται, κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Προμήθειας που έχει συνάψει με τη WATT+VOLT, ενώ (β) εφεξής θα επωφελείται και των όρων του προγράμματος της WATT+VOLT υπό τον τίτλο «ΣΥΝΕΠΕΙΑ», εφόσον είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(β)       κερδίσει διαγωνιζόμενος που δεν είναι πελάτης της WATT+VOLT, τότε θα πρέπει να συναφθεί Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας  με τη WATT+VOLT για την οικιακή παροχή που θα υποδείξει ο νικητής του διαγωνισμού, ενώ η τιμολόγησή της θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους που διέπουν το πρόγραμμα «Home Energy Economy».
Ρητά διευκρινίζεται ότι: (i) του συγκεκριμένου Δώρου θα ξεκινήσει να επωφελείται η οικιακή παροχή που θα υποδείξει ο νικητής του διαγωνισμού, από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησής της από τη WATT+VOLT, (ii) οι Ειδικοί Όροι του προγράμματος υπό τον τίτλο «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» δεν θα εφαρμόζονται, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος του Δώρου, (iii) ο δικαιούχος της οικιακής παροχής που θα επωφεληθεί του Δώρου δεν θα επιβαρυνθεί με την καταβολή εγγύησης κατά τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη WATT+VOLT ,  (iv) το Δώρο θα ισχύει είτε για ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης της οικιακής παροχής που θα υποδείξει ο νικητής, είτε μέχρι οι Λογαριασμοί Κατανάλωσης που θα εκδοθούν, δυνάμει της ως άνω συναφθησόμενης Σύμβασης Προμήθειας, να ανέλθουν σωρευτικά στο χρηματικό ποσό των χιλίων (€1.000,00) ευρώ (όποιο συμβεί πρώτο). Μετά την ημερομηνία παύσης ισχύος του Δώρου, η ως άνω οικιακή παροχή θα τιμολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα της WATT+VOLT υπό τον τίτλο «Home Energy Economy» και ο δικαιούχος της παροχής αυτής θα οφείλει να εξοφλεί τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Προμήθειας, ενώ εφεξής θα ισχύουν και οι Ειδικοί Όροι του προγράμματος της WATT+VOLT υπό τον τίτλο «ΣΥΝΕΠΕΙΑ».

9] Τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό ιστότοπο https://www.housethefuture.gr, εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης, όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα για επτά (7) ημέρες. Όλοι οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη WATT+VOLT.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση εντός είκοσι (20) ημερών από τους νικητές της ψηφοφορίας, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της διοργανώτριας εταιρείας, τα Δώρα του Προγράμματος θα κατακυρωθούν στις αμέσως επόμενες ιδέες/ συμμετοχές με τις περισσότερες ψήφους κ.ο.κ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση εντός πέντε (5) ημερών από τους νικητές της κλήρωσης, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της διοργανώτριας εταιρείας, τα Δώρα του Προγράμματος θα κατακυρωθούν στους επιλαχόντες κ.ο.κ.

Η κατακύρωση των Δώρων στους νικητές, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη διοργανώτρια εταιρεία, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα τίθενται στην ευχέρεια της διοργανώτριας εταιρείας είτε για την ανάκληση ή για την αναδιανομή τους.

Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της WATT+VOLT και την παράδοση του Δώρου, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της WATT+VOLT.

Οι πέντε (5) ιδέες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους του κοινού, θα υποβληθούν στην κριτική επιτροπή, προκειμένου εκείνη, από τη λήξη του διαγωνισμού μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2018, να αναδείξει μία και μοναδική ιδέα προς υλοποίηση.

10] Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει το δικαίωμα στη WATT+VOLT να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

11] Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

12] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της WATT+VOLT.

13] Έκαστο Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

14] Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει έκαστο Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

15] Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

16] Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της αποστολής εκάστου εκ των ανωτέρω Δώρων κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Η WATT+VOLT δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

17] Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από την εταιρεία Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με την εταιρεία Facebook με οποιονδήποτε τρόπο. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους, στην εταιρεία WATT+VOLT και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.

18] Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον επίσημο ιστότοπο του διαγωνισμού https://www.housethefuture.gr  στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr, στην επίσημη σελίδα της στο Facebook (https://www.facebook.com/wattandvolt/), σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Ο κάθε νικητής δεν έχει καμία άλλη απαίτηση  ούτε μπορεί να ζητήσει την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

19] Οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι, στον επίσημο ιστότοπο του διαγωνισμού https://www.housethefuture.gr/ και στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr/housethefuture-contest-terms/.

20] H WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Θα ισχύει δε από τη δημοσίευση αυτών στον επίσημο ιστότοπο του διαγωνισμού https://www.housethefuture.gr/ και στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr/housethefuture-contest-terms/. Η WATT+VOLT δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της εταιρείας.

21] Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

22] H WATT+VOLT σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679). Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει τη σαφή  εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. H WATT+VOLT συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα χρήστη στο Facebook (συμπλήρωση τυχόν άλλων από συμμετέχοντα) για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος, για να επικοινωνεί με τους Συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για να αποστέλλει τα δώρα στους νικητές. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών κοινοποιούνται μόνο σε εταιρείες courier για την αποστολή των δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού.  Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η WATT+VOLT προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.watt-volt.gr/ στο αντίστοιχο πεδίο.