ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το λογαριασμό αλλά και τη διαδικασία τιμολόγησης.

Γιατί η έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό χρέωσης της κατανάλωσης ρεύματος (ανταγωνιστικές χρεώσεις) και όχι στη συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος;

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες:
(α) τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,
(β) τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας,
(γ) τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), και
(δ) οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το τέλος της ΕΡΤ.
Η WATT + VOLT δύναται να δώσει εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι υποχρεωτικές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται από την WATT + VOLT σε Τρίτους Φορείς (π.χ. ΑΔΜΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

Μπορώ να διαπραγματευτώ την τιμή του ρεύματος;

Στη περίπτωση της Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) οι τιμές είναι καθορισμένες και δημοσιευμένες. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης (ΜΤ) υπολογίζονται κατά περίπτωση.

Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμό;

Η συχνότητα τιμολόγησης είναι μηνιαία σε οποιοδήποτε πακέτο ή πρόγραμμα ενταχθείτε ενώ ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση.
Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε με ακρίβεια το ποσό που δαπανάται σε ηλεκτρικό ρεύμα κάθε μήνα, γεγονός που σας βοηθά στον γενικότερο προϋπολογισμό των εξόδων σας.

Πώς θα λαμβάνω τον λογαριασμό;

Μέχρι την 1 Μαΐου 2018, όλοι οι λογαριασμοί αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μέσω φυσικού ταχυδρομείου. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να λαμβάνετε το λογαριασμό και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε αρχείο PDF (e-billing). Από 1 Μαίου 2018, όλοι οι λογαριασμοί θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκτός εάν ο πελάτης έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την αποστολή  μόνο σε έντυπη μορφή, μέσω φυσικού ταχυδρομείου.

Πώς μπορώ να εξοφλώ το λογαριασμό μου; Πότε τον εξοφλώ;

Σε οποιαδήποτε Τράπεζα φαίνεται πάνω στο έντυπο του λογαριασμού κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας το έντυπο της ταχυπληρωμής σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, με Πάγια Εντολή για να κερδίζετε χρόνο από τις ουρές και την ταλαιπωρία και να χρεώνεται αυτόματα ο λογαριασμός σας με το ακριβές ποσό χρέωσης και με πιστωτική κάρτα με ένα τηλεφώνημα στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Επίσης ενεργοποιώντας το λογαριασμό σας στο MyWatt, επωφελείστε από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάσαμε για εσάς και εξοφλείτε ηλεκτρονικά το λογαριασμό σας απλά, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια. Κάθε λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοσή του και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε.

Πως υπολογίζεται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας;

Αριθμητικό Παράδειγμα Υπολογισμού της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας
Τύπος Υπολογισμού του «Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος» (εφεξής ΜΠΑ) του Άρθρου 6.3 των Γενικών Όρων Σύμβασης
ΜΠΑ (€/MWh) = ( ΤΕΑμ + ΛΠ1μ + ΛΠ2μ + ΛΠ3μ + ΜΜΚΘΣΣμ + ΜΑΕμ + ΕΛΑΠΕμ ) x ( 1 + ΣΑΔ)
Όπου:
ΤΕΑμ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας: https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market
ΛΠ1μ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του κόστους για τον Λογαριασμού Προσαυξήσεων 1 που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος και αναφέρεται στο κόστος των Απωλειών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Το κόστος για τον ΛΠ1 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος https://www.admie.gr/agora/statistika-agoras/dedomena
ΛΠ2μ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του κόστους για τον Λογαριασμού Προσαυξήσεων 2 που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για το κόστος παροχής Ισχύος Εξισορρόπησης και αποδίδεται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Το κόστος για τον ΛΠ2 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος https://www.admie.gr/agora/statistika-agoras/dedomena
ΛΠ3μ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του κόστους για τον Λογαριασμού Προσαυξήσεων 3 που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για το κόστος διασφάλισης της Οικονομικής Ουδετερότητάς του και αποδίδεται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Το κόστος για τον ΛΠ3 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος https://www.admie.gr/agora/statistika-agoras/dedomena
ΜΜΚΘΣΣμ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού της χρέωσης που υπολογίζεται βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ) και αποτελεί πρόσθετο έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η χρέωση ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης https://www.dapeep.gr/
ΜΑΕμ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του κόστους για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας ή τον Μόνιμο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλο μηχανισμό διασφάλισης επαρκούς ισχύος ή/και αποζημίωσης ευελιξίας επιβαρύνει τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποδίδεται στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών. Το κόστος ΜΑΕ ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος https://www.admie.gr/
Από την 1/1/2021 η χρέωση αυτή δεν υφίσταται.
ΕΛΑΠΕ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού της χρέωσης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που αναφέρεται στις εκάστοτε έκτακτες ρυθμιστικά επιβαλλόμενες χρεώσεις που επιβαρύνουν τους Προμηθευτές και αποτελούν πρόσθετο έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η χρέωση ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης https://www.dapeep.gr/
Για το έτος 2021, το Κόστος υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) αφορά στη μοναδιαία Έκτακτη Χρέωση του Άρθρου 157 του ν. 4759/2020, και ισούται με 0,002 €/kWh.
Συντελεστής Απωλειών Δικτύου – ΣΑΔ [%] : ο εκάστοτε ισχύων Συντελεστής Απωλειών Δικτύου [%] όπως αυτός ανακοινώνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην ιστοσελίδα της https://www.rae.gr/

Αριθμητικό Παράδειγμα 1 : Πελάτης που τιμολογείται για περίοδο 120 ημέρων με κατανάλωση 1 MWh – Εντός των Ορίων
Για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού ισχύουν:

Τότε:
ΜΠΑ = ( 35 + 0,5 + 0,8 + 2 + 0 + 0,25 + 1)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 44,97 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ <45 €/MWh και ΜΠΑ > 35 δεν ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας κι ο πελάτης θα δει στον λογαριασμό του:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας: 0 €

Αριθμητικό Παράδειγμα 2: Πελάτης που τιμολογείται για περίοδο 120 ημέρων με κατανάλωση 1 MWh – ΜΠΑ μικρότερο του Κάτω Ορίου
Για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού ισχύουν:

Τότε:
ΜΠΑ = ( 15 + 0,5 + 0,5 + 1 + 0,2 + 0,2 + 0,5)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 20,13 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ < 35 €/MWh και ΜΠΑ > 35 τότε ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας και ο πελάτης θα έχει μία επιπλέον πίστωση στον λογαριασμό του για την κατανάλωση της 1 MWh ίση με:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας: 1∙(35-20,13)=14,87 €

Αριθμητικό Παράδειγμα 3: Πελάτης που τιμολογείται για περίοδο 120 ημέρων με κατανάλωση 1 MWh – ΜΠΑ μεγαλύτερο του Άνω Ορίου

Για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού ισχύουν:

Τότε:
ΜΠΑ = ( 55 + 1,8 + 1,2 + 6,5 + 0 + 0 + 2)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 75,62 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ > 45 €/MWh τότε ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας και ο πελάτης θα έχει μία επιπλέον χρέωση στον λογαριασμό του για την κατανάλωση της 1 MWh ίση με:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας: 1∙(75,62-45)=30,62 €

Αριθμητικό Παράδειγμα 4: Πελάτης που τιμολογείται για περίοδο 120 ημέρων με κατανάλωση 1 MWh και δεν είναι γνωστά όλα τα κόστη κατά την έκδοση του λογαριασμού – Εκκαθάριση Ρήτρας Κόστους Προμήθειας
Για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού ισχύουν:

Καθώς για την ίδια περίοδο δεν είναι γνωστά τα ΛΠ1 , ΛΠ2 και ΛΠ3 λαμβάνεται ως εκτίμηση ο μέσος όρος κάθε χρέωσης που τα κόστη είναι γνωστά. Επομένως:

Τότε:
ΜΠΑ (κατ^’ εκτίμηση)=( 45 + 0,5 + 0,5 + 1 + 0 + 0 + 2)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 55,72 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ > 45 €/MWh τότε ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας και ο πελάτης θα έχει μία επιπλέον πίστωση στον λογαριασμό του για την κατανάλωση της 1 MWh ίση με:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας (κατ’ εκτίμηση) : 1∙(55,72-45)=10,72 €
Στον επόμενο λογαριασμό του που θα έχουν γνωστοποιηθεί οι πραγματικές τιμές των κοστών του ΜΠΑ, θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας ως εξής:
Απολογιστικές Τιμές Κόστους:

Τότε:
ΜΠΑ =( 45 + 1 + 0,8 + 2 + 0 + 0 + 2)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 57,76 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ > 45 €/MWh τότε ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας για την κατανάλωση της 1 MWh έχουμε:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας (Απολογιστική) = 1∙(57,76-45)=12,76 €
Ωστόσο, ο πελάτης στον προηγούμενο λογαριασμό του είχε χρεωθεί Ρήτρα Κόστους Προμήθειας (κατ’ εκτίμηση) 10,72€.
Επομένως
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας (Εκκαθάριση) = 12,76 – 10,72= 2,04 €