ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το λογαριασμό αλλά και τη διαδικασία τιμολόγησης.

Γιατί η έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό χρέωσης της κατανάλωσης ρεύματος (ανταγωνιστικές χρεώσεις) και όχι στη συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος;

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες:
(α) τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,
(β) τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας,
(γ) τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), και
(δ) οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το τέλος της ΕΡΤ.
Η WATT + VOLT δύναται να δώσει εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι υποχρεωτικές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται από την WATT + VOLT σε Τρίτους Φορείς (π.χ. ΑΔΜΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

Μπορώ να διαπραγματευτώ την τιμή του ρεύματος;

Στη περίπτωση της Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) οι τιμές είναι καθορισμένες και δημοσιευμένες. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης (ΜΤ) υπολογίζονται κατά περίπτωση.

Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμό;

Η συχνότητα τιμολόγησης είναι μηνιαία σε οποιοδήποτε πακέτο ή πρόγραμμα ενταχθείτε ενώ ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση.
Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε με ακρίβεια το ποσό που δαπανάται σε ηλεκτρικό ρεύμα κάθε μήνα, γεγονός που σας βοηθά στον γενικότερο προϋπολογισμό των εξόδων σας.

Πώς θα λαμβάνω τον λογαριασμό;

Μέχρι την 1 Μαΐου 2018, όλοι οι λογαριασμοί αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μέσω φυσικού ταχυδρομείου. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να λαμβάνετε το λογαριασμό και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε αρχείο PDF (e-billing). Από 1 Μαίου 2018, όλοι οι λογαριασμοί θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκτός εάν ο πελάτης έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την αποστολή  μόνο σε έντυπη μορφή, μέσω φυσικού ταχυδρομείου.

Πώς μπορώ να εξοφλώ το λογαριασμό μου; Πότε τον εξοφλώ;

Στο δίκτυο των καταστημάτων μας με μετρητά ή οποιαδήποτε πιστωτική/ χρεωστική κάρτα Visa ή Mastercard καθώς και τηλεφωνικά στο 18383 με χρέωση της κάρτας σας. Παράλληλα, μπορείτε στα καταστήματα των ελληνικών τραπεζών ή σε οποιοδήποτε κατάστημα ΕΛΤΑ με τη μέθοδο της ταχυπληρωμής. Επίσης, μπορείτε να πληρώνετε, ηλεκτρονικά και απλά, ενεργοποιώντας το λογαριασμό σας στο MyWatt αλλά και αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, μέσω της υπηρεσίας WATT+VOLT e-pay. Για να εξοφλείται αυτόματα ο λογαριασμός σας και να κερδίζετε χρόνο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάγια εντολή μέσω κάρτας, ακολουθώντας εδώ την πολύ εύκολη και γρήγορη διαδικασία, αλλά και πάγια εντολή μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού.
Κάθε λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Πως υπολογίζεται η Ρήτρα Αναπροσαρμογής;

Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 138 του Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022), ήτοι από την 01/08/2022 έως την 01/07/2023, η ρήτρα αναπροσαρμογής τίθεται σε αναστολή.

Αριθμητικό Παράδειγμα Υπολογισμού της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας

Τύπος Υπολογισμού του «Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος» (εφεξής ΜΠΑ) του Άρθρου 6.3 των Γενικών Όρων Σύμβασης
ΜΠΑ (€/MWh) = ( ΤΕΑΣΜΤ + ΛΠ1ΣΜΤ + ΛΠ2ΣΜΤ + ΛΠ3ΣΜΤ + ΜΜΚΘΣΣΣΜΤ + ΜΑΕΣΜΤ + ΕΛΑΠΕΣΜΤ ) x ( 1 + ΣΑΔ)
Όπου:
ΤΕΑΣΜΤ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας σταθμισμένη με το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας: https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market
ΛΠ1ΣΜΤ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του κόστους για τον Λογαριασμού Προσαυξήσεων 1 που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος και αναφέρεται στο κόστος των Απωλειών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) σταθμισμένη με το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κόστος για τον ΛΠ1 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος https://www.admie.gr/agora/statistika-agoras/dedomena
ΛΠ2ΣΜΤ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του κόστους για τον Λογαριασμού Προσαυξήσεων 2 που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για το κόστος παροχής Ισχύος Εξισορρόπησης σταθμισμένη με το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποδίδεται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Το κόστος για τον ΛΠ2 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος https://www.admie.gr/agora/statistika-agoras/dedomena
ΛΠ3ΣΜΤ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του κόστους για τον Λογαριασμού Προσαυξήσεων 3 που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για το κόστος διασφάλισης της Οικονομικής Ουδετερότητάς του σταθμισμένη με το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποδίδεται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Το κόστος για τον ΛΠ3 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος https://www.admie.gr/agora/statistika-agoras/dedomena
ΜΜΚΘΣΣΣΜΤ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού της χρέωσης που υπολογίζεται βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ) σταθμισμένη με το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελεί πρόσθετο έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η χρέωση ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης https://www.dapeep.gr/
ΜΑΕΣΜΤ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού του κόστους για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας ή τον Μόνιμο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλο μηχανισμό διασφάλισης επαρκούς ισχύος ή/και αποζημίωσης ευελιξίας επιβαρύνει τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σταθμισμένη με το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποδίδεται στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών. Το κόστος ΜΑΕ ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος https://www.admie.gr/.
Από την 1/1/2021 η χρέωση αυτή δεν υφίσταται.
ΕΛΑΠΕΣΜΤ: Η μέση τιμή για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού της χρέωσης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ σταθμισμένη με το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που αναφέρεται στις εκάστοτε έκτακτες ρυθμιστικά επιβαλλόμενες χρεώσεις που επιβαρύνουν τους Προμηθευτές και αποτελούν πρόσθετο έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η χρέωση ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης https://www.dapeep.gr/
Για το έτος 2021, το Κόστος υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) αφορά στη μοναδιαία Έκτακτη Χρέωση του Άρθρου 157 του ν. 4759/2020, και ισούται με 0,002 €/kWh.

Συντελεστής Απωλειών Δικτύου – ΣΑΔ [%] : ο εκάστοτε ισχύων Συντελεστής Απωλειών Δικτύου [%] όπως αυτός ανακοινώνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην ιστοσελίδα της https://www.rae.gr/
Το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κοινοποιείται στους Προμηθευτές από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Αριθμητικό Παράδειγμα 1 : Πελάτης που τιμολογείται για περίοδο 120 ημέρων με κατανάλωση 1 MWh – Εντός των Ορίων
Για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού ισχύουν:

Τότε:
ΜΠΑ = ( 35 + 0,5 + 0,8 + 2 + 0 + 0,25 + 1)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 44,97 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ <45 €/MWh και ΜΠΑ > 35 δεν ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας κι ο πελάτης θα δει στον λογαριασμό του:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας: 0 €

Αριθμητικό Παράδειγμα 2: Πελάτης που τιμολογείται για περίοδο 120 ημέρων με κατανάλωση 1 MWh – ΜΠΑ μικρότερο του Κάτω Ορίου

Για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού ισχύουν:

Τότε:
ΜΠΑ = ( 15 + 0,5 + 0,5 + 1 + 0,2 + 0,2 + 0,5)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 20,13 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ < 35 €/MWh και ΜΠΑ > 35 τότε ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας και ο πελάτης θα έχει μία επιπλέον πίστωση στον λογαριασμό του για την κατανάλωση της 1 MWh ίση με:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας: 1∙(35-20,13)=14,87 €

Αριθμητικό Παράδειγμα 3: Πελάτης που τιμολογείται για περίοδο 120 ημέρων με κατανάλωση 1 MWh – ΜΠΑ μεγαλύτερο του Άνω Ορίου

Για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού ισχύουν:

Τότε:
ΜΠΑ = ( 55 + 1,8 + 1,2 + 6,5 + 0 + 0 + 2)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 75,62 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ > 45 €/MWh τότε ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας και ο πελάτης θα έχει μία επιπλέον χρέωση στον λογαριασμό του για την κατανάλωση της 1 MWh ίση με:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας: 1∙(75,62-45)=30,62 €

Αριθμητικό Παράδειγμα 4: Πελάτης που τιμολογείται για περίοδο 120 ημέρων με κατανάλωση 1 MWh και δεν είναι γνωστά όλα τα κόστη κατά την έκδοση του λογαριασμού – Εκκαθάριση Ρήτρας Κόστους Προμήθειας
Καθώς για την ίδια περίοδο δεν είναι γνωστά τα ΛΠ1 , ΛΠ2, ΛΠ3 και το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ, λαμβάνεται ως εκτίμηση ο μεσοσταθμικός όρος κάθε χρέωσης που τα κόστη είναι γνωστά. Επομένως:
Για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού ισχύουν:

Τότε:
ΜΠΑ (κατ’ εκτίμηση)=( 45 + 0,5 + 0,5 + 1 + 0 + 0 + 2)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 55,72 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ > 45 €/MWh τότε ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας και ο πελάτης θα έχει μία επιπλέον πίστωση στον λογαριασμό του για την κατανάλωση της 1 MWh ίση με:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας (κατ’ εκτίμηση) : 1∙(55,72-45)=10,72 €
Στον επόμενο λογαριασμό του που θα έχουν γνωστοποιηθεί οι πραγματικές τιμές των κοστών του ΜΠΑ, θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας ως εξής:
Απολογιστικές Τιμές Κόστους:

Τότε:
ΜΠΑ =( 45,5 + 1 + 0,8 + 2 + 0 + 0 + 2)∙(1+0,1371)→
ΜΠΑ = 58,33 [€/MWh]
Εφόσον ΜΠΑ > 45 €/MWh τότε ενεργοποιείται η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας για την κατανάλωση της 1 MWh έχουμε:
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας (Απολογιστική) = 1∙(58,33-45)=13,33 €
Ωστόσο, ο πελάτης στον προηγούμενο λογαριασμό του είχε χρεωθεί Ρήτρα Κόστους Προμήθειας (κατ’ εκτίμηση) 10,72€.
Επομένως
Ρήτρα Κόστους Προμήθειας (Εκκαθάριση) = 13,33 – 10,72= 2,61 €