ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η WATT+VOLT είναι ισχυρός συνομιλητής στο διεθνή χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το επιτυγχάνει με τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς ενέργειας σε όλα τα ελληνικά σύνορα, αλλά και όντας μέλος του European Energy Exchange (ΕΕΧ), του μεγαλύτερου Ενεργειακού Χρηματιστηρίου της Ευρώπης καθώς και του Gestore dei Mercati Energetic, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ιταλίας.

H WATT+VOLT δραστηριοποιείται στην Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2013, έχοντας αναδειχθεί έκτοτε σε μια από τις πλέον ενεργές εταιρείες του κλάδου στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Εντός του 2018, η Εταιρεία πραγματοποίησε συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελλάδα, της τάξεως των 850.000 ΜWh περίπου (στοιχεία Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας), αποτελώντας την 5η κατά σειρά εταιρεία με τον μεγαλύτερο συνολικό όγκο συναλλαγών ανάμεσα σε 42 εταιρείες εμπορίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Παράλληλα, διεκπεραίωσε πλήθος χρηματοοικονομικών συναλλαγών, επί της Ελληνικής Οριακής Τιμής Συστήματος αλλά και διεθνών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΕΧ) καθώς και μέσω διμερών συμβολαίων.

Σε τι Προϊόντα Δραστηριοποιούμαστε

Η WATT+VOLT προβαίνει κυρίως σε αγοραπωλησίες spot ή προθεσμιακών προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου χαρτοφυλακίου και κερδοσκοπίας καθώς και παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε αγορές ενέργειας, προς άλλες εταιρείες. Παράλληλα, η Εταιρεία πραγματοποίει και συναλλαγές επί προϊόντων Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου και Δικαιωμάτων Εκπομπής Ρύπων CO2.

Σε Ποιες Αγορές Δραστηριοποιούμαστε

Εκτός από την Ελληνική αγορά, η WATT+VOLT δραστηριοποιείται ενεργά στις περισσότερες αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης, πραγματοποιώντας σημαντικό όγκο διασυνοριακών αγοραπωλησιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε μέσω διμερών συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενες εταιρείες εμπορίας, είτε μέσω της συμμετοχής της σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας.
Συγκεκριμένα η WATT+VOLT είναι εγγεγραμμένη και πραγματοποιεί συναλλαγές στα ακόλουθα διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας:

  • European Energy Exchange (EEX) – Γερμανία
  • Gestore dei Mercati Energetici (GME) – Ιταλία
  • Hungarian Power Exchange (HUPX) – Ουγγαρία
  • Independent Bulgarian Energy Exchange (IBEX) – Βουλγαρία

Ειδικότερα, όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΕΧ), η WATT+VOLT αποτέλεσε την πρώτη Ελληνική εταιρεία που πραγματοποίησε συναλλαγές σε αυτό κατά το 2015, ενώ τον Μάιο του 2019 υπήρξε επίσης η πρώτη εταιρεία που υλοποίησε συμφωνία αγοραπωλησίας στο νεοσύστατο Order Book που δημιούργησε το ΕΕΧ επί παραγωγών προϊόντων με υποκείμενη τιμή την Ελληνική Οριακή Τιμή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπροσθέτως, για την εξασφάλιση διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων διασυνοριακής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η WATT+VOLT είναι εγγεγραμμένη και συμμετέχει σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δημοπρασίες στους εξής φορείς:

  • South East Europe Coordinated Auction Office (SEE CAO) – Μαυροβούνιο
  • Joint Auction Office (JAO) – Λουξεμβούργο

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει ιδρύσει θυγατρικές εμπορικές εταιρείες στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη FYROM, με σκοπό τη βέλτιστη διενέργεια διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Τέλος, μέσα από τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών εμπορίας σε όλη την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η WATT+VOLT πραγματοποιεί πρόσθετες διεθνείς αγοραπωλησίες Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Τουρκία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και την Ουκρανία.

Με Ποιον Τρόπο Δραστηριοποιούμαστε

Η επιτυχημένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Εμπορίας του Ομίλου βασίζεται στην ύπαρξη διακριτού τμήματος Trading εντός της οργανωτικής δομής του, το οποίο είναι στελεχωμένο από έμπειρα στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου και λειτουργεί βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών, μεθοδολογιών και διαδικασιών, χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και εξελιγμένες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Στόχος του Ομίλου στο αντικείμενο της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων, είναι να καταστεί μέσα στα επόμενα χρόνια ένας από τους σημαντικότερους παίκτες του κλάδου, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.