ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ WATT +VOLT ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6.3. ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η WATT +VOLT σας ενημερώνει για την τροποποίηση του Άρθρου 6.3 των Γενικών Όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Πελάτες Χαμηλής Τάσης (η «Σύμβαση Προμήθειας» ή η «Σύμβαση»), το οποίο (άρθρο) λαμβάνει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«6.3. Οι Χρεώσεις Προμήθειας ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν βάσει της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας (ΤΕΑ, ΛΠ, ΜΜΚΘΣΣ, ΜΑΕ, ΕΛΑΠΕ, Απώλειες). Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα (Ι) της μέσης ΤΕΑ, (ΙΙ) των μέσων μοναδιαίων χρεώσεων για τους ΛΠ, (ΙΙΙ) της μέσης χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ, (IV) της μέσης χρέωσης Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας και (V) της Μέσης Χρέωσης ΕΛΑΠΕ κατά την Περίοδο Κατανάλωσης, με τα (Ι) έως και (IV), σταθμισμένα με το προφίλ καταναλώσεων πελατών ΧΤ του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και προσαυξημένα κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Απωλειών Δικτύου (εφεξής το «Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα»), κυμαίνεται εντός των ορίων 35 και 45€/ΜWh, δε θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μικρότερο του ορίου των 35€/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 35€/ΜWh με το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μεγαλύτερο του ορίου των 45€/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος με το όριο των 45€/MWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη.

Σε περίπτωση που για μέρος ή για το σύνολο της περιόδου κατανάλωσης του λογαριασμού τα οριστικά απολογιστικά δεδομένα κόστους δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, ο υπολογισμός της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας θα βασίζεται σε εκτιμήσεις του Προμηθευτή. Οι εκτιμήσεις αυτές θα προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη, για την περίοδο κατανάλωσης του λογαριασμού, τα διαθέσιμα γνωστοποιημένα οριστικά απολογιστικά και μη οριστικά απολογιστικά δεδομένα κόστους έως την ημέρα κατανάλωσης για την οποία αυτά υπάρχουν, για όλα τα στοιχεία (I) έως και (IV). Ειδικότερα, δε, στην περίπτωση που η περίοδος κατανάλωσης ενός λογαριασμού αφορά σε διάστημα για το οποίο δεν έχουν γνωστοποιηθεί ούτε οριστικά απολογιστικά ούτε μη οριστικά απολογιστικά δεδομένα κόστους, λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος το πιο πρόσφατο διάστημα με διαθέσιμα δεδομένα κόστους, ίσης διάρκειας με τη διάρκεια της περιόδου κατανάλωσης του εν λόγω λογαριασμού.

Όταν τα οριστικά απολογιστικά δεδομένα κόστους θα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή, οι χρεώσεις της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας που επιβλήθησαν με εκτιμώμενα κόστη, θα εκκαθαρίζονται στον αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα ειδοποίηση.