ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η WATT+VOLT, με αποκλειστικό πάντα γνώμονα την έγκυρη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αναδιοργανώνει κάποια από τα τμήματά της, ώστε να λειτουργούν ταχύτερα και ακόμα πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Ειδικότερα, για το Tμήμα Eισπράξεων, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με την «Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF» (διεύθυνση: 1 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, email: [email protected]), ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μεταβιβάσουμε σε αυτήν απαιτήσεις που τυχόν διατηρούμε από εκδοθέντα και εκδοθησόμενα μελλοντικά τιμολόγια, βάσει της μεταξύ μας σύμβασης. Ήδη δε μεταβιβάζουμε απαιτήσεις που διατηρούμε από τιμολόγια εκδοθέντα έως και την 19η.08.2022 στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης και πιθανόν να υπάρξουν και επόμενες μεταβιβάσεις.

Στη μεταξύ μας σχέση και επικοινωνία δεν θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση, καθώς η συνεργασία αφορά αποκλειστικά και μόνο την οργανωτική δομή της Εταιρείας κατά τον ως άνω τρόπο.

Για το σκοπό αυτό τα προσωπικά δεδομένα σας, που σχετίζονται με τις εν λόγω απαιτήσεις (ονοματεπώνυμο, στοιχεία σύμβασης, στοιχεία οφειλών και καταβολών) θα διαβιβασθούν στην «Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF». Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν από την ως άνω εταιρεία μέχρι οι αντίστοιχες σε αυτά οφειλές παύσουν για οποιονδήποτε λόγο να υφίστανται. Τα δεδομένα τα έχουμε συλλέξει από εσάς ή τα έχουμε αντλήσει νόμιμα από λοιπά στοιχεία όπως από λογαριασμούς που σας έχουμε εκδώσει.

Νομική βάση της διαβίβασης είναι η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της WATT+VOLT (μεταβίβαση απαιτήσεων ως εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας – ν. 4354/2015), την οποία και υποχρεώνει ο νόμος να διαβιβάσει όσες πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ενάσκηση της μεταβιβαζόμενης απαίτησης. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η κατάλληλη παρακολούθηση των οφειλών από την «Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF».

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την WATT+VOLT μπορείτε να επικοινωνείτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ αναλυτικά για τα δικαιώματά σας που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας της WATT+VOLT από την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WATT+VOLT.

Η «Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF» θα είναι Ανεξάρτητη Υπεύθυνη Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων σας και μπορείτε να επικοινωνείτε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της στα στοιχεία: Stephan Bovermann, διεύθυνση Steindamm 71, 20099 Hamburg, Germany και στο email: [email protected].