ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6.3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Από την 1η.11.2020 και εφεξής, το υφιστάμενο άρθρο 6.3 των Γενικών Όρων της Σύμβασης λαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«6.3. Οι  Χρεώσεις Προμήθειας ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν βάσει της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας (ΤΕΑ, ΛΠ, ΜΜΚΘΣΣ, ΜΑΕ, ΕΛΑΠΕ, Απώλειες). Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα (Ι) της μέσης ΤΕΑ, (ΙΙ) των μέσων μοναδιαίων χρεώσεων για τους ΛΠ, (ΙΙΙ) της μέσης χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ, (IV) της μέσης χρέωσης Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας και (V) της Μέσης  Χρέωσης ΕΛΑΠΕ κατά την περίοδο κατανάλωσης, με τα (Ι) έως και (IV) προσαυξημένα κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Απωλειών Δικτύου (εφεξής το «Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα») κυμαίνεται εντός των ορίων 35 και 45€/ΜWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι κάτω του ορίου των 35€/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 35€/ΜWh με το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι άνω του ορίου των 45€/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος με το όριο των 45€/MWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη. Για περιόδους κατανάλωσης που τιμολογούνται όταν τα πραγματικά δεδομένα κόστους δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, η Ρήτρα Κόστους Προμήθειας θα βασίζεται σε εκτιμήσεις του Προμηθευτή. Οι εκτιμήσεις αυτές θα προκύπτουν από τον μέσο όρο της κάθε μεταβλητής του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος κατά το πιο πρόσφατο διάστημα 90 ημερών για το οποίο όλα τα δεδομένα κόστους είναι γνωστά. Όταν πλέον τα πραγματικά δεδομένα κόστους θα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή, οι χρεώσεις της Ρήτρας Κόστους Προμήθειας που επιβλήθησαν με εκτιμώμενα κόστη, θα εκκαθαρίζονται στον αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό».

Όπου: Ως «ΤΕΑ» νοείται η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η ΤΕΑ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (http://www. enexgroup.gr).

Ως «ΛΠ»  νοούνται οι Λογαριασμοί Προσαυξήσεων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, όπως εκάστοτε ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι χρεώσεις για τους ΛΠ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (http://www.admie.gr).

Ως «Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΑΕ)» «Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΑΕ)» νοείται ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας ή ο Μόνιμος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλος μηχανισμός διασφάλισης επαρκούς ισχύος ή/και αποζημίωσης ευελιξίας επιβαρύνει τους Εκπροσώπους Φορτίου.

Ως «ΕΛΑΠΕ» νοείται η χρέωση του Λογαριασμού Προσαυξήσεων που τηρεί ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης για τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου (Λ-Ε) σύμφωνα με τις προβλέψεις του στοιχείου (ββ) της παραγράφου 3(α) του Άρθρου 143 του Ν.4001/2011 ή οποιαδήποτε ρυθμιστικά επιβαλλόμενη χρέωση στους Εκπροσώπους Φορτίου που σχετίζεται με τη μείωση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011».

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει αζημίως σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα ειδοποίηση.