ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ WATT+VOLT ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Όροι Συμμέτοχης στο Διαγωνισμό «Smart Δώρα»

1. Διοργανώτρια Εταιρεία – Αντικείμενο Διαγωνισμού.
1.1. Διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού «SMART ΔΩΡΑ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»).
1.2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι τους ως ουσιώδεις. Σημειώνεται δε, ότι οι παρόντες όροι θα είναι διαθέσιμοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού:
• σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, www.watt-volt.gr, στο πεδίο https://www.watt-volt.gr/contest-tif-2018-terms/
• σε έντυπη μορφή, στο περίπτερο που θα διατηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια της 83ης Δ.Ε.Θ (περίπτερο 10, stand 8) – (εφεξής το «Περίπτερο») και
• σε έντυπη μορφή, στο κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ίωνος Δραγούμη αρ. 4 (εφεξής το «Κατάστημα»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει:
• κάθε φυσι¬κό πρόσωπο,
• το οποίο διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα,
• έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του και
• έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στο Διαγωνισμό, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού, στο πρόσωπο του οποίου θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής.

3. Εξαιρέσεις Συμμετοχής.
Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: α) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, β) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, δ) τα πρό¬σωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Η διάρκεια του Διαγωνισμού άρχεται την 8η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και λήγει την 29η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο. Ως τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Περίπτερο, καθώς και το Κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5.1. Όλοι οι επισκέπτες: (α) του Περιπτέρου και (β) του Καταστήματος της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτών, θα έχουν την ευκαιρία να συμ¬με¬τάσχουν στο Διαγωνισμό.
5.2. Για να καθίσταται έγκυρη η συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντα, θα πρέπει εκείνος, αυστηρά εντός των χρονικών ορίων ισχύος του Διαγωνισμού, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 των παρόντων όρων:
• να συμπληρώνει και να υπογράφει τη σχετική «Φόρμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Smart Δώρα της WATT AND VOLT A.E.» (εφεξής η «Φόρμα Συμμετοχής»), η οποία θα είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή, τόσο στο Περίπτερο, όσο και στο Κατάστημα,
• να ρίπτει τη Φόρμα Συμμετοχής στις ειδικά διαμορφωμένες κάλπες που θα βρίσκονται στο Περίπτερο και το Κατάστημα, αντίστοιχα, καθώς και
• να αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Ρητά διευκρινίζεται δε, ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας.
5.3. Επιπρόσθετα, σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνεται, σχετικά με τα νέα και τις δραστηριό¬τητες της Διοργανώτριας Εταιρείας, όπως επίσης και για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τους διαγωνισμούς της, μέσω της αποστολής newsletter. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του συμμετέχοντα, αποτελεί η παροχή της ρητής συγκατάθεσής του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

6. Έπαθλα.
Τα έπαθλα του Διαγωνισμού είναι δεκαπέντε (15). Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
• Μία (1) LG LED TV 49UJ634V 49’’ 4K Ultra HD Smart,
• Ένα (1) Drone Hubsan H107 D+,
• Μία πρωτοποριακή υπηρεσία smartwatt (1 Gateway + 1 Έξυπνο Ρελέ),
• Ένα (1) HUAWEI Υ6 2017 4G Smartphone Λευκό,
• Τέσσερα (4) HUAWEI Smartband Color Band A2 Black,
• Ένα (1) τεμάχιο Sony Ηχεία Bluetooth SRSXB10 Κίτρινο,
• Τρία (3) VR Shinecon® G01 3D Γυαλιά Virtual Reality,
• Τρία (3) POWERBANK INTENSO Q10000 BLACK.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και Κατακύρωση Επάθλου.
7.1. Την 4η.10.2018 και ώρα 5 μ.μ στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που τάσσονται με τους παρόντες όρους. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της www.watt-volt.gr.

7.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες. Ειδικότερα:
• Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει μία τηλεόραση LG LED TV 49UJ634V 49’’ 4K Ultra HD Smart,
• Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα Drone Hubsan H107 D+,
• Ο τρίτος νικητής θα κερδίσει την πρόσβαση στην πρωτοποριακή υπηρεσία smartwatt (1 Gateway + 1 Έξυπνο Ρελέ).
• Ο τέταρτος νικητής θα κερδίσει ένα HUAWEI Υ6 2017 4G Smartphone Λευκό,
• Ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος και ο όγδοος νικητής θα κερδίσουν από ένα HUAWEI Smartband Color Band A2 Black,
• Ο ένατος νικητής θα κερδίσει τα Sony Ηχεία Bluetooth SRSXB10 σε κίτρινο χρώμα,
• Ο δέκατος, ο εντέκατος και ο δωδέκατος νικητής θα κερδίσουν από ένα ζευγάρι VR Shinecon® G01 3D Γυαλιά Virtual Reality,
• Ο δέκατος τρίτος, ο δέκατος τέταρτος και ο δέκατος πέμπτος νικητής θα κερδίσουν από ένα POWERBANK INTENSO Q10000 BLACK.

7.3. Έκαστος νικητής θα ειδοποιη¬θεί µε e – mail ή τηλεφωνικώς για να παραλάβει το έπαθλό του, κατά τα ανωτέρω. Εάν, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί οποιοσδήποτε εκ των νικητών, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό¬τητα της συμμε¬το¬χής του εν λόγω νικητή ή η συμ¬μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρό¬ντων όρων, στη θέση του θα υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.

7.4. Το έπαθλο εκάστου νικητή θα αποσταλεί σε αυτόν με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), με χρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η κατακύρωση των επάθλων στους νικητές, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επίδειξης, με κάθε πρόσφορο μέσο, οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αντίστοιχα έπαθλα θα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή τους.

7.5. Έκαστος νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων εκάστου νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

7.6. Έκαστος νικητής δύναται να ακυρωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης του επάθλου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
• λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων όρων,
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
• λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

7.7. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τις λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.
7.8. Έκαστο έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει έκαστο έπαθλο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.
7.9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της αποστολής εκάστου εκ των επάθλων στον αντίστοιχο νικητή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Με την επιφύλαξη της παράδοσης εκάστου επάθλου στον αντίστοιχο νικητή του Διαγωνισμού (υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται στο πρόσωπό του οι όροι και οι προϋποθέσεις που τάσσονται με τους παρόντες όρους), η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη ή/και υποχρέωση αποζημίωσης, έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή/και τρίτου, απορρέουσα από το Διαγωνισμό ή/και οποιαδήποτε άλλη αιτία.
7.10. H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/contest-tif-2018/ σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των επάθλων. Ο κάθε νικητής δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ούτε μπορεί να ζητήσει την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

8. Τροποποίηση των Όρων.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει τον Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής σ’ αυτόν, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην οικεία ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/contest-tif-2018-terms/ στο αντίστοιχο πεδίο. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων όρων συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.

9. Προσωπικά Δεδομένα.
9.1. H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

9.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.

9.3. H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, υπογραφή (καθώς και τυχόν άλλων προσωπικών δεδομένων που τίθενται εκουσίως από συμμετέχοντα), για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για να αποστέλλει τα έπαθλα στους νικητές. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των επάθλων.

9.4. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών κοινοποιούνται μόνο σε εταιρείες courier, για την αποστολή των επάθλων σε αυτούς.

9.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού.

9.6. Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με: (α) την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

10. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά, οποιουδήποτε συμμετέχοντος, θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το αντίστοιχο έπαθλο.

11. Λοιποί Όροι.
11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, απορρέουσας εκ της ως άνω αιτίας.

11.2. Οι όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Όροι Συμμέτοχης στο Διαγωνισμό «Ταξίδι στο Καρπενήσι»

1. Διοργανώτρια Εταιρεία – Αντικείμενο Διαγωνισμού.

1.1. Διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»).
1.2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι τους ως ουσιώδεις. Σημειώνεται δε, ότι οι παρόντες όροι θα είναι διαθέσιμοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, σε έντυπη μορφή, σε όλα τα καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια (εφεξής το «Κατάστημα» και από κοινού τα «Καταστήματα»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε καταναλωτής που:
• θα υπογράψει τη σχετική Αίτηση – Σύμβαση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοργανώτριας Εταιρείας, σε οποιοδήποτε Κατάστημά της, από τις 08.09.2018 έως και τις 29.09.2018, εντασσόμενος στο Πρόγραμμα της Διοργανώτριας Εταιρείας, υπό τον τίτλο «Promo ΔΕΘ2018». Συγκεκριμένα, όσοι καταναλωτές επιλέξουν Οικιακά Τιμολόγια της Διοργανώτριας Εταιρείας, τύπου Γ1 και Γ1Ν, καθώς και επαγγελματικό Τιμολόγιο, τύπου Γ21, θα επωφελούνται από το πρόγραμμα της Διοργανώτριας Εταιρείας υπό τον τίτλο «Liberty», και θα λαμβάνουν, ως δώρο, πέντε (5) λαμπτήρες, τύπου led. Όσοι επιλέξουν επαγγελματικά Τιμολόγια της Διοργανώτριας Εταιρείας, τύπου Γ22 και Γ23, θα επωφελούνται από τον Βασικό Τιμοκατάλογο της Διοργανώτριας Εταιρείας, όπως επίσης και από το Πρόγραμμα, υπό τον τίτλο «Συνέπεια» και θα λαμβάνουν, ως δώρο, πέντε (5) λαμπτήρες, τύπου Led.
• θα επιτευχθεί η εκπροσώπηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που θα εισφέρει ο εν λόγω καταναλωτής, εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Μάλιστα, ρητά διευκρινίζεται, ότι έκαστος νέος πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά τα προαναφερόμενα, θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό τόσες φορές, όσες και οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, για τις οποίες θα επιτευχθεί η εκπροσώπησή τους από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης αυτός θα έχει υπογράψει εντός της ως άνω προθεσμίας ταυτάριθμες με τις παροχές του Αιτήσεις – Συμβάσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοργανώτριας Εταιρείας σε ένα εκ των Καταστημάτων της.

3. Εξαιρέσεις Συμμετοχής.
Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: α) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, β) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, δ) τα πρό-σωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Η διάρκεια του Διαγωνισμού άρχεται την 8η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και λήγει την 29η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο. Ως τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζονται τα Καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5.1. Για να καθίσταται έγκυρη η συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντα, θα πρέπει εκείνος:
• Από τις 08.09.2018 έως και τις 29.09.2018 να μεταβαίνει σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας,
• Να υπογράφει τη σχετική Αίτηση – Σύμβαση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοργανώτριας Εταιρείας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να προσκομίσει και όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά,
• να επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που ο συμμετέχων εισφέρει, εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Ρητά διευκρινίζεται δε, ότι με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας.
5.2. Επιπρόσθετα, σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνεται, σχετικά με τα νέα και τις δραστηριότητες της Διοργανώτριας Εταιρείας, όπως επίσης και για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τους διαγωνισμούς της, μέσω της αποστολής newsletter. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του συμμετέχοντα, αποτελεί η παροχή της ρητής συγκατάθεσής του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

6. Έπαθλο.
Το έπαθλο του Διαγωνισμού είναι ένα ταξίδι στο Καρπενήσι, το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ένα δωμάτιο για δύο (2) άτομα, με πρωινό.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και Κατακύρωση Επάθλου.
7.1. Την 22η.10.2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 5 μ.μ στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.1 των παρόντων όρων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της www.watt-volt.gr.
7.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει το ταξίδι στο Καρπενήσι και τρεις (3) επιλαχόντες.
7.3. Ο νικητής θα ειδοποιη¬θεί µε e – mail ή τηλεφωνικώς, αναφορικά με την κατακύρωση του δώρου σε εκείνον. Εάν, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό¬τητα της συμμε¬το¬χής του ή η συμ¬μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρό¬ντων όρων, στη θέση του θα υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.
7.4. Η κατακύρωση του επάθλου στο νικητή, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επίδειξης, με κάθε πρόσφορο μέσο, οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση, το έπαθλο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.
7.5. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.
7.6. Ο νικητής δύναται να ακυρωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης του επάθλου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
• λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων όρων,
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
• λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.
7.7. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τις λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.
7.8. Το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το έπαθλο καθώς και να αυξήσει τον αριθμό των επάθλων, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.
7.9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης του επάθλου στο νικητή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Κατά συνέπεια, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα φέρει ουδεμία ευθύνη ή/και υποχρέωση αποζημίωσης, έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή/και τρίτου, απορρέουσα από το Διαγωνισμό ή/και οποιαδήποτε άλλη αιτία.
7.10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή στην επίσημη ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/contest-tif-2018/ σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των επάθλων. Ο νικητής δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ούτε μπορεί να ζητήσει την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

8. Τροποποίηση των Όρων.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει τον Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής σ’ αυτόν, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην οικεία ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/contest-tif-2018-terms/ στο αντίστοιχο πεδίο. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων όρων συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.

9. Προσωπικά Δεδομένα.
9.1. H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).
9.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.
9.3. H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, υπογραφή (καθώς και τυχόν άλλων προσωπικών δεδομένων που τίθενται εκουσίως από συμμετέχοντα), για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από το νικητή οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό κατακύρωσης του επάθλου.
9.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του επάθλου του Διαγωνισμού.
9.5. Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με: (α) την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

10. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά, οποιουδήποτε συμμετέχοντος, θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το έπαθλο.

11. Λοιποί Όροι.
11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, απορρέουσας εκ της ως άνω αιτίας.
11.2. Οι όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Όροι Συμμέτοχης στο Διαγωνισμό «Δώρα ΚΑΕ ΠΑΟΚ»

1. Διοργανώτρια Εταιρεία – Αντικείμενο Διαγωνισμού.
1.1. Διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού «Δώρα ΚΑΕ ΠΑΟΚ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»).
1.2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι τους ως ουσιώδεις. Σημειώνεται δε, ότι οι παρόντες όροι θα είναι διαθέσιμοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, σε έντυπη μορφή, στο κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας, «WATT + VOLT PAOK ENERGY» (εφεξής το «Κατάστημα».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε καταναλωτής που:
• θα υπογράψει τη σχετική Αίτηση – Σύμβαση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοργανώτριας Εταιρείας, στο Κατάστημα, από τις 08.09.2018 έως και τις 29.09.2018, εντασσόμενος στο Πρόγραμμα της Διοργανώτριας Εταιρείας, υπό τον τίτλο «Promo ΔΕΘ2018». Συγκεκριμένα, όσοι καταναλωτές επιλέξουν Οικιακά Τιμολόγια της Διοργανώτριας Εταιρείας, τύπου Γ1 και Γ1Ν, καθώς και επαγγελματικό Τιμολόγιο, τύπου Γ21, θα επωφελούνται από το πρόγραμμα της Διοργανώτριας Εταιρείας υπό τον τίτλο «Liberty», και θα λαμβάνουν, ως δώρο, πέντε (5) λαμπτήρες, τύπου led. Όσοι επιλέξουν επαγγελματικά Τιμολόγια της Διοργανώτριας Εταιρείας, τύπου Γ22 και Γ23, θα επωφελούνται από τον Βασικό Τιμοκατάλογο της Διοργανώτριας Εταιρείας, όπως επίσης και από το Πρόγραμμα, υπό τον τίτλο «Συνέπεια» και θα λαμβάνουν, ως δώρο, πέντε (5) λαμπτήρες, τύπου Led και
• θα επιτευχθεί η εκπροσώπηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που θα εισφέρει ο εν λόγω καταναλωτής, εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Μάλιστα, ρητά διευκρινίζεται, ότι έκαστος νέος πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά τα προαναφερόμενα, θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό τόσες φορές, όσες και οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, για τις οποίες θα επιτευχθεί η εκπροσώπησή τους από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης αυτός θα έχει υπογράψει εντός της ως άνω προθεσμίας ταυτάριθμες με τις παροχές του Αιτήσεις – Συμβάσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Κατάστημα.

Εξαιρέσεις Συμμετοχής.
Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: α) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, β) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, δ) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Η διάρκεια του Διαγωνισμού άρχεται την 8η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και λήγει την 29η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο. Ως τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται τo Κατάστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
4.1. Για να καθίσταται έγκυρη η συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντα, θα πρέπει εκείνος:
• Από τις 08.09.2018 έως και τις 29.09.2018 να μεταβαίνει στο Κατάστημα.
• Να υπογράφει τη σχετική Αίτηση – Σύμβαση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοργανώτριας Εταιρείας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να προσκομίσει και όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά,
• να επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που ο συμμετέχων εισφέρει, εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Ρητά διευκρινίζεται δε, ότι με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας.
4.2. Επιπρόσθετα, σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνεται, σχετικά με τα νέα και τις δραστηριότητες της Διοργανώτριας Εταιρείας, όπως επίσης και για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τους διαγωνισμούς της, μέσω της αποστολής newsletter. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του συμμετέχοντα, αποτελεί η παροχή της ρητής συγκατάθεσής του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

5. Έπαθλα.
Τα έπαθλα του Διαγωνισμού είναι είκοσι (20) εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ, είκοσι (20) φανέλες του ΠΑΟΚ, υπογεγραμμένες από τον κ. Prelevich και πέντε (5) φανέλες του ΠΑΟΚ, της επιλογής του νικητή.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και Κατακύρωση Επάθλου.
6.1. Την 22η.10.2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 5 μ.μ στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.1 των παρόντων όρων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της www.watt-volt.gr.
6.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν σαράντα πέντε (45) νικητές που θα κερδίσουν είκοσι (20) εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ, είκοσι (20) φανέλες του ΠΑΟΚ υπογεγραμμένες από τον κ. Prelevich και πέντε (5) φανέλες του ΠΑΟΚ της επιλογής του νικητή. Επίσης, θα αναδειχθούν και τριάντα (30) επιλαχόντες.
6.3. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε e – mail ή τηλεφωνικώς, αναφορικά με την κατακύρωση του δώρου σε εκείνους. Εάν, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί οποιοσδήποτε νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων, στη θέση του θα υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.
6.4. Η κατακύρωση του επάθλου στους νικητές, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επίδειξης, με κάθε πρόσφορο μέσο, οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το αντίστοιχο έπαθλο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.
6.5. Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων οποιουδήποτε εκ των νικητών, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.
6.6. Έκαστος νικητής δύναται να ακυρωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης του επάθλου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
• λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων όρων,
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
• λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.
6.7. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τις λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.
6.8. Τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα έπαθλα καθώς και να αυξήσει τον αριθμό των επάθλων, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.
6.9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των επάθλων στους νικητές, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Κατά συνέπεια, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα φέρει ουδεμία ευθύνη ή/και υποχρέωση αποζημίωσης, έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή/και τρίτου, απορρέουσα από το Διαγωνισμό ή/και οποιαδήποτε άλλη αιτία.
6.10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/contest-tif-2018/ σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των επάθλων. Οι νικητές δεν έχουν καμία άλλη απαίτηση ούτε μπορούν να ζητήσουν την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

7. Τροποποίηση των Όρων.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει τον Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής σ’ αυτόν, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην οικεία ιστοσελίδα της, https://www.watt-volt.gr/contest-tif-2018-terms/ στο αντίστοιχο πεδίο. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων όρων συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.

8. Προσωπικά Δεδομένα.
8.1. H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

8.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.
8.3. H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, υπογραφή (καθώς και τυχόν άλλων προσωπικών δεδομένων που τίθενται εκουσίως από συμμετέχοντα), για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από το νικητή οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό κατακύρωσης του επάθλου.
8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του επάθλου του Διαγωνισμού.
8.5. Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με: (α) την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

9. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά, οποιουδήποτε συμμετέχοντος, θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το έπαθλο.

10. Λοιποί Όροι.
10.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, απορρέουσας εκ της ως άνω αιτίας.
10.2. Οι όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.