ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | ΖΗΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΟΥ ΣΤΟ MAX

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΖΗΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΟΥ ΣΤΟ MAX»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό (εφεξής ο «Μεγάλος Διαγωνισμός»).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί επίσημο λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram. Ο Μεγάλος Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στις παραπάνω πλατφόρμες και ειδικότερα στις ακόλουθες διευθύνσεις https://www.facebook.com/wattandvolt/ για το Facebook και https://www.instagram.com/wattandvolt/ για το Instagram.

Ο Μεγάλος Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεγάλου Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο  https://www.watt-volt.gr/ καθώς και στις ακόλουθες διευθύνσεις https://www.facebook.com/wattandvolt/ και https://www.instagram.com/wattandvolt/ μέσω σχετικών συνδέσμων.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μεγάλο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα, που έχουν νόμιμα συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.

Από το Μεγάλο Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Μεγάλου Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Μεγάλου Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την απονομή των δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Διάρκεια του Μεγάλου Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διοργανώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram τον Μεγάλο Διαγωνισμό, στα πλαίσια του οποίου θα διενεργηθούν δεκατρείς (13) κληρώσεις, κατά τα κάτωθι αναλυτικά εκτιθέμενα.

Ο Μεγάλος Διαγωνισμός θα αρχίσει την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (άλλως, με την ανάρτηση του post αναφορικά με τον Μεγάλο Διαγωνισμό) και θα διαρκέσει μέχρι την 30η Αυγούστου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. (στο εξής η «Διάρκεια του Μεγάλου Διαγωνισμού»).

Στο πλαίσιο του Μεγάλου Διαγωνισμού θα θεωρούνται έγκυρες οι συμμετοχές, που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειάς του, ήτοι, από την 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., μέχρι και την 30η Αυγούστου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ.) και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Μεγάλου Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Μεγάλο Διαγωνισμό 

Προκειμένου να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στον Μεγάλο Διαγωνισμό, απαιτείται, αναλόγως της πλατφόρμας μέσω της οποίας συμμετέχουν, να ολοκληρώσουν την ακόλουθη διαδικασία: 

Α. Σε περίπτωση συμμετοχής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook, κάθε ενδιαφερόμενος απαιτείται:

α. Να διαθέτει, άλλως, να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook·

β. Να κάνει “Like” στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook https://www.facebook.com/wattandvolt/·

γ. Να κάνει “Like” στην σχετική με το Μεγάλο Διαγωνισμό ανάρτηση (“post”). To post θα βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανές σημείο στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook και θα παρουσιάζει εν είδει video όλα τα Δώρα, που θα δοθούν στα πλαίσια του Μεγάλου Διαγωνισμού.

δ. Να πατήσει την ένδειξη “Σχολιάστε” ή “Comment” και να αφήσει σχόλιο συναφές με την ανάρτηση (“post”). Ενδεικτικά, στο post, που θα είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αφήσει σχόλιο, το οποίο μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή: “Θέλω να αποκτήσω το iPhone XS”. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε συμμετέχων αφήσει σχόλιο, το οποίο, ωστόσο, δεν σχετίζεται με τα δώρα του Μεγάλου Διαγωνισμού, θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό καθώς το εν λόγω σχόλιο θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο. Οποιοδήποτε σχόλιο θεωρηθεί προσβλητικό ή ότι παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook, θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την οικεία κλήρωση.

Β. Σε περίπτωση συμμετοχής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram, κάθε ενδιαφερόμενος απαιτείται:

α. Να διαθέτει, άλλως, να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram·

β. Να κάνει “follow” την επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο  Instagram https://www.instagram.com/wattandvolt/·

γ. Να κάνει “Like” στην σχετική με το Μεγάλο Διαγωνισμό ανάρτηση (“post”). To post θα βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανές σημείο στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram και θα παρουσιάζει εν είδει video όλα τα Δώρα, που θα δοθούν στα πλαίσια του Μεγάλου Διαγωνισμού.

δ. Να αφήσει σχόλιο συναφές με την ανάρτηση (“post”), που αντιστοιχεί στα Δώρα του Μεγάλου Διαγωνισμού. Ενδεικτικά, στο post, που θα είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram, ο ενδιαφερόμενος καλείται να αφήσει σχόλιο, το οποίο μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή: “Θέλω να αποκτήσω το iPhone XS”. Σχόλια που δεν σχετίζονται με τα Δώρα του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα και δεν θα δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση. Οποιοδήποτε σχόλιο θεωρηθεί προσβλητικό ή ότι παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στον οικείο Διαγωνισμό και την κλήρωση.

ε. Να κάνει “tag” (με χρήση @) οποιονδήποτε τρίτο ακολουθεί στο Instagram στην αντίστοιχη ανάρτηση (“post”), ώστε οιοσδήποτε τρίτος ενδιαφερόμενος να δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Μεγάλο Διαγωνισμό. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, το tag θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (active hyperlink). Περαιτέρω, οι τρίτοι οι οποίοι θα αναφέρονται με tag στο σχόλιο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να πληρούν τους Όρους. Είναι δε αυτονόητο ότι ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει μεριμνήσει και να λάβει τη συναίνεση για την ως άνω αναφορά του ονόματος οιουδήποτε τρίτου στο post.

Ειδικότερα, αναφορικά με το υπό ε. βήμα διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Κάθε συμμετέχων δύναται κατά τη Διάρκεια του Μεγάλου Διαγωνισμού να κάνει “tag” μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ακολουθεί στο Instagram, το οποίο μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή δεν έχει συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Αφότου ο τρίτος πατήσει πάνω στην ανάρτηση του post, θα αποκτήσει πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram, οπότε θα δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον Μεγάλο Διαγωνισμό. Προκειμένου για την έγκυρη συμμετοχή στο Μεγάλο Διαγωνισμό κάθε τρίτος απαιτείται να ολοκληρώσει επιτυχώς τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β. του παρόντος όρου 4. από α. έως ε. βήματα, να έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και να πληροί αυτούς.

Γ. Κοινές Διευκρινίσεις για την υποβολή συμμετοχής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Ενότητα Α. ή/και στην Ενότητα Β του παρόντος Όρου.

Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω (ανάλογα με την πλατφόρμα συμμετοχής) βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων (ανάλογα με την πλατφόρμα συμμετοχής) συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

Κάθε ενδιαφερόμενος αρκεί να υποβάλει μία (1) έγκυρη συμμετοχή στο Μεγάλο Διαγωνισμό μέσω έκαστης πλατφόρμας.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Μεγάλο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή. Επομένως, εάν το ίδιο πρόσωπο συμμετάσχει από τον προσωπικό του λογαριασμό μέσω της πλατφόρμας του Facebook και μέσω της πλατφόρμας του Instagram στο μεγάλο Διαγωνισμό, θα εξασφαλίσει δύο (2) συμμετοχές, μία για κάθε πλατφόρμα.

Στην περίπτωση συμμετοχής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram ισχύει επιπλέον: Για κάθε επιτυχές tag, ήτοι για κάθε tag συνεπεία του οποίου ο εν λόγω τρίτος ενδιαφερόμενος θα ολοκληρώσει με επιτυχία τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β. του παρόντος Όρου 4. βήματα, ο συμμετέχων θα εξασφαλίσει (1) μία συμμετοχή με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στον Διαγωνισμό και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτού και από μία (1) συμμετοχή για κάθε επιτυχές tag, αυξάνοντας τοιουτοτρόπως τον αριθμό των συμμετοχών του στις επιμέρους κληρώσεις του μεγάλου Διαγωνισμό.

Με την υποβολή έστω και μίας έγκυρης συμμετοχής και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων έκαστος συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει αυτομάτως το δικαίωμα συμμετοχής του σε όλες τις κληρώσεις των Δώρων, που θα διενεργηθούν από την ημερομηνία και χρόνο υποβολής της έγκυρης συμμετοχής του μέχρι και το πέρας του Μεγάλου Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Μεγάλο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Μεγάλου Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

Η συμμετοχή στον Μεγάλο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

 1. Κληρώσεις – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών – Δώρα

Στο πλαίσιο του Μεγάλου Διαγωνισμού θα διεξαχθούν συνολικά δεκατρείς (13) κληρώσεις. Κάθε κλήρωση θα είναι κοινή για τις συμμετοχές, που θα υποβληθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, ως ακολούθως:

 • Την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η πρώτη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του πρώτου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η δεύτερη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του δεύτερου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η τρίτη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του τρίτου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η τέταρτη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του τέταρτου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η πέμπτη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του πέμπτου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η έκτη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του έκτου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η έβδομη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του έβδομου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η όγδοη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του όγδοου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η ένατη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του ένατου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η δέκατη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του δέκατου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η ενδέκατη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του ενδέκατου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω·
 • Την Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η δωδέκατη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του δωδέκατου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω· και
 • Την Κυριακή, 30 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η δέκατη τρίτη κλήρωση και θα αναδειχθεί ο νικητής του δέκατου τρίτου Δώρου κατά τα εκτιθέμενα παρακάτω.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των κληρώσεων κατά τις προαναφερθείσες ημέρες και ώρες, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της οικείας κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram.

 1. Δώρα

Τα Δώρα του Μεγάλου Διαγωνισμού για τους αναδειχθέντες νικητές των κληρώσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Ο νικητής της πρώτης κλήρωσης θα κερδίσει μία φουσκωτή σανίδα SUP ZRAY Evasion 9′ Inflatable SUP Board·
 • Ο νικητής της δεύτερης κλήρωσης θα κερδίσει ένα φορητό ηχείο Ultimate Ears Wonderboom Phantom, το οποίο μπορεί να δώσει ιδιαίτερα δυνατό και ποιοτικό ήχο και είναι ανθεκτικό σε νερό και σκόνη·
 • Ο νικητής της τρίτης κλήρωσης θα κερδίσει ένα Smartwatch Xiaomi Fitness Tracker Amazfit Bip·
 • Ο νικητής της τέταρτης κλήρωσης θα κερδίσει μία Καφετιέρα Espresso τύπου Νespresso Krups, με κάψουλα XN1101S Nespresso Essenza Mini·
 • Ο νικητής της πέμπτης κλήρωσης θα κερδίσει ένα φουσκωτό κανό μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας·
 • Ο νικητής της έκτης κλήρωσης θα κερδίσει μια ψησταριά υγραερίου με ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ψησίματος·
 • Ο νικητής της έβδομης κλήρωσης θα κερδίσει μία Instant Digital Camera τύπου Polaroid Snap με λεπτό σχεδιασμό, ανάλυση 10 Megapixel και δυνατότητα αποθήκευσης των φωτογραφιών σε MicroSD κάρτα·
 • Ο νικητής της όγδοης κλήρωσης θα κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας εκατό ευρώ (100.00 €) από επώνυμο οπτικό κατάστημα για επιλογή γυαλιών ηλίου·
 • Ο νικητής της ένατης κλήρωσης θα κερδίσει ένα αδιάβροχο E-book Reader τύπου Amazon Kindle 2019, με ρυθμιζόμενο φωτισμό οθόνης για να διαβάζετε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε·
 • Ο νικητής της δέκατης κλήρωσης θα κερδίσει έναν Portable Smart Projector τύπου Kodak Luma 75 σε μέγεθος τσέπης·
 • Ο νικητής της ενδέκατης κλήρωσης θα κερδίσει ένα ζευγάρι ακουστικών με σύστημα Active Noise Cancellation για επιβλητικό ήχο, και λειτουργία διαφάνειας·
 • Ο νικητής της δωδέκατης κλήρωσης θα κερδίσει ένα συμπαγές και φορητό drone με τηλεχειριστήριο· και
 • Ο νικητής της δέκατης τρίτης κλήρωσης θα κερδίσει ένα iPhone XS με οθόνη Super Retina 5,8″ τεχνολογίας OLED.

Ρητά διευκρινίζεται ότι τα Δώρα, ως εκτίθενται ανωτέρω, αποτελούν ιδιοκτησία της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν έχουν παραδοθεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από τους προμηθευτές ή εμπόρους τους.

 1. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας έκαστης κλήρωσης ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, µέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό που διατηρεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook ή Instagram, μέσω της οποίας συμμετείχε στον Διαγωνισμό.

Η κατακύρωση των νικητών και η παραλαβή των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στην Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα θα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή τους.

Έκαστο Δώρο θα παραδοθεί στον νικητή του στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, άλλως, θα του αποσταλεί κατόπιν αιτήματός του.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής του οικείου Δώρου, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμέτοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, θα διεξάγεται εκ νέου κλήρωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, που είχαν εγκύρως υποβάλει τη συμμετοχή τους μέχρι και την οικεία κλήρωση.

Η επαναληπτική κλήρωση δύναται να επαναλαμβάνεται έως  δύο φορές, μέχρι να ανευρεθεί νικητής, που θα παραλάβει το Δώρο. Οι νικητές που θα αναδεικνύονται από τις επόμενες της πρώτης κλήρωσης κληρώσεις θα ειδοποιούνται με τον ίδιο τρόπο για την παράδοση του Δώρου τους, όπως και ο πρώτος νικητής.

Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των κληρώσεων, που θα διενεργηθούν, ο ίδιος συμμετέχων λογαριασμός δεν μπορεί να αναδειχθεί δεύτερη φορά νικητής. Επομένως, εάν ο ίδιος λογαριασμός αναδειχθεί δεύτερη φορά νικητής σε οποιαδήποτε κλήρωση, η δεύτερη και κάθε επόμενη κλήρωση του ίδιου συμμετέχοντα δεν θα ισχύει και στη θέση αυτής θα υπεισέρχεται αυτομάτως ο επόμενος συμμετέχων σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής του.

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής δήλωση των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από τον Μεγάλο Διαγωνισμό.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Μεγάλου Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Μεγάλου Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των νικητών, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, και την επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”) που διατηρούν οι νικητές στον προσωπικό τους λογαριασμό σε Facebook και Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Facebook και Instagram αντιστοίχως, στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές.

Κατόπιν παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του Μεγάλου Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ. ή νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται νόμιμα),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Μεγάλο Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Facebook και Instagram αντιστοίχως καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στον Μεγάλο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Μεγάλου Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει το όνομα προσωπικού λογαριασμού, που τηρούν οι συμμετέχοντες στο Facebook ή/και Instagram για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Μεγάλου Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς και υπογραφή για να επικοινωνεί με αυτούς αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, να εξακριβώσει τα στοιχεία τους και να τους αποστείλει τα Δώρα του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) για την αποστολή των Δώρων σε αυτούς.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση των νικητών, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Facebook και Instagram αντιστοίχως καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

 1. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στον Μεγάλο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.