ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «WATT+VOLT MYWATT»

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.» που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 217Α, στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 24 με Α.Φ.Μ. 998283692, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (στο εξής καλουμένης «Διοργανωτής») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Διαγωνισμός WATT+VOLT My Watt» (εφεξής το «Πρόγραμμα») με δώρο, ένα (1) ταξίδι δύο ατόμων στην Καραϊβική, διάρκειας επτά ημερών και τέσσερα (4) HOME CINEMA. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι υφιστάμενοι πελάτες της WATT+VOLT και έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία MyWatt ή θα εγγραφούν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος Προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι με το Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος Προγράμματος, ώστε να αποτελέσει τον προμηθευτή ρεύματος του οικιακού ή του επαγγελματικού τους χώρου. Οι ως άνω θα πρέπει, ως προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής, μόλις ολοκληρωθεί η εκπροσώπηση της παροχής τους από το Διοργανωτή, να εγγραφούν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος Προγράμματος, δωρεάν στην υπηρεσία του, με τίτλο «MyWatt». Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της WATT+VOLT, καθώς και οι συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τον δεύτερο βαθμό.

3] Σε περίπτωση, που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται ως άνω, η WATT+VOLT δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και κατά την απονομή των Δώρων.

4] Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, στην επίσημη σελίδα της WATT+VOLT στο Facebook, ήτοι (https://www.facebook.com/wattandvolt/), την 2α/05/2018 και ώρα 11.00 π.μ., μια κοινοποίηση (Facebook post) με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Εγγραφείτε στο MyWatt και 5 τυχεροί θα κερδίσουν ένα ταξίδι δύο ατόμων στην Καραϊβική, διάρκειας επτά ημερών και τέσσερα home cinema!». Η ανακοίνωση με το ως άνω περιεχόμενο, θα αναρτηθεί τόσο στον επίσημο ιστότοπο του Διοργανωτή (www.watt-volt.gr) όσο και στον επίσημο ιστότοπο της υπηρεσίας My Watt (https://www.watt-volt.gr/mywatt/). Οι χρήστες, για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία My Watt, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.watt-volt.gr/mywatt/.

5] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο και στην υπηρεσία MyWatt με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία WATT+VOLT δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, η WATT+VOLT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες, ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους του Προγράμματος και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή.

6] Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 2α/5/2018 ώρα 11.00 π.μ και θα ολοκληρωθεί την  29η/5/2018 ώρα 5.00 μ.μ. Για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος, θα διεξαχθεί την 31η/05/2018 και ώρα 5.00 μ.μ κλήρωση (ως κάτωθι αναφέρεται). Στην κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.

7] Την 31η/5/2018 και ώρα 5.00 μ.μ στα γραφεία του Διοργανωτή, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 217Α, στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του προγράμματος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η WATT+VOLT, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ εικοσιτεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.

8] Η WATT+VOLT, στο πλαίσιο του Προγράμματος θα προσφέρει ως Έπαθλο – Δώρο στους νικητές του Προγράμματος, ένα (1) ταξίδι δύο ατόμων στην Καραϊβική, διάρκειας επτά ημερών, ήτοι από την 15η/09/2018 έως και την 22η/09/2018, το οποίο περιλαμβάνει μια (1) κρουαζιέρα στην Καραϊβική με σταθμούς το Φίλιπσμπουργκ (Άγιος Μαρτίνος), το Σαν Χουάν (Πουέρτο Ρίκο) και το Νασσάου (Μπαχάμες) και αεροπορικά εισιτήρια προς και από το Μαϊάμι των ΗΠΑ και τέσσερα (4) HOME CINEMA Sony BDV-E2100, εφεξής τα «Δώρα».

9] Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό ιστότοπο https://el-gr.facebook.com/wattandvolt, εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης, όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Κάθε νικητής θα πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], email με θέμα «ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ WATT+VOLT MyWatt» και στο σώμα του email να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου). Στη συνέχεια ο κάθε νικητής, θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς από τη WATT+VOLT. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τους νικητές, στις τηλεφωνικές κλήσεις της διοργανώτριας εταιρείας, τα Δώρα του Προγράμματος θα κατακυρωθούν στους επιλαχόντες κ.ο.κ. Η κατακύρωση των Δώρων στους νικητές, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη διοργανώτρια εταιρεία, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα τίθενται στην ευχέρεια της διοργανώτριας εταιρείας είτε για την ανάκληση ή για την αναδιανομή τους.

Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της WATT+VOLT και την παράδοση του Δώρου, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.

10] Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει το δικαίωμα στη WATT+VOLT να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

11] Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

12] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της WATT+VOLT.

13] Έκαστο Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

14] Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει έκαστο Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

15] Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

16] Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της αποστολής εκάστου εκ των ανωτέρω Δώρων κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Η WATT+VOLT δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

17] Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από την εταιρεία Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με την εταιρεία Facebook με οποιονδήποτε τρόπο. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους, στην εταιρεία WATT+VOLT και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.

18] Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην επίσημη σελίδα της στο Facebook (https://www.facebook.com/wattandvolt/), σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Ο κάθε νικητής αποδέχεται με την συμμετοχή του, τους όρους του Προγράμματος και συγκατατίθεται με την παραλαβή του Δώρου του, για τη χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός του και φωτογραφιών του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ως άνω εταιρεία, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια

19] Οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι, στην επίσημη σελίδα της WATT+VOLT στο Facebook, ήτοι https://www.facebook.com/wattandvolt/ .

20] H WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Θα ισχύει δε από τη δημοσίευση αυτών στη Facebook σελίδα της WATT+VOLT (https://www.facebook.com/wattandvolt/). Η WATT+VOLT δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της εταιρείας.

21] Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

22] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση εκάστου Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση εκάστου Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.