ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη WATT+VOLT, το ιδανικό περιβάλλον εργασίας δημιουργείται από τις αξίες, την ενέργεια και την εξειδίκευση των ανθρώπων μας. Βασισμένοι σε αυτά, ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που μας επιδεικνύουν καθημερινά οι πελάτες μας.

Η στρατηγική και η κουλτούρα της εταιρείας μας εστιάζει στους ανθρώπους της που αποτελούν την κινητήρια δύναμή της. Θέλουμε να είμαστε πάντα σε θέση να ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που μας επιδεικνύουν καθημερινά οι πελάτες μας και για το λόγο αυτό, η WATT+VOLT βασίζεται σε ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο εντάσσονται εργαζόμενοι, αφοσιωμένοι στον πελάτη και στις ανάγκες του, που δρουν με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή του, αναζητούν την καινοτομία και επιζητούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη ώστε να είναι συνεχώς ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Στην WATT+VOLT, η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη δεν αποτελεί μόνο το υπόβαθρο για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και ηθική δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους μας.

President & C.E.O
BUSINESS
DEVELOPMENT
Corporate
Public Relations
Strategic
Collaborations
Project
Management
CSR
Development
& Expansion Operations
ENERGY
EFFICIENCY
Energy
Consulting
Energy Efficiency
& Optimization
Energy Tools R&D
CUSTOMER
CARE
Customer
Services
Customer
Complaints
Customer
Technical Support
Customer
Experience
HUMAN
RESOURCES
Recruitment
Training &
Development
Compensation &
Benefits
Employee
Relations
Internal
Communications
SALES
Direct Sales
Indirect Sales
Telesales
& Retention
Retail Stores
Sales Training
Sales Operations
MARKETING
Branding/
Corporate Identity
Corporate
Communication
Brand PR
Sponsorships
Product
Management
Promotions &
Trade Marketing
Creative &
Web Design
LEGAL
Legal Risk
Litigation
Management
Contractual
Policy
OPERATIONS & RISK
Strategic Planning
Operations
Management
Performance
Evaluation
Regulatory
Compliance
Market Risk
Credit Risk
Operational Risk
INFORMATION
TECHNOLOGY
Systems & Network
Administration
Application & Database
Administration
Operations
& Support
I.T. Planning
I.T. Procurement
I.T. Project
Management
FINANCE &
ACCOUNTING
Accounting
Internal
Auditing
Credit/
Collection
Budgeting/
Reporting
SUPPLY
OPERATIONS
Retail
Wholeshales
Data Analysis
Billing &
Payments
Meter
Represantations
TRADING
Power & Emissions
Trading