ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
“WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, Λεωφόρος Κηφισίας 217Α Μαρούσι Αττικής, T.K. 151 24, τηλ. (+30) 2130 189 100 (η «Εταιρεία»).

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών του καταστήματος της Εταιρείας μας, της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και εν γένει των χώρων εργασίας και της προστασίας των περιουσιακών αγαθών του καταστήματος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των επισκεπτών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το άρθρο 6 § 1 στ’ ΓΚΠΔ.

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά, που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων, που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, όπως στην είσοδο και στις εγκαταστάσεις του καταστήματος, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους, όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, κάμερες ασφαλείας καταγραφής εικόνας, χωρίς δυνατότητα στρέψης και εστίασης (zoom), είναι εστιασμένες στο ταμείο και στο εσωτερικό του καταστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρέστερη δυνατή κάλυψη για την επιτήρηση των εισόδων με σκοπό την προστασία προσώπων, αγαθών και των εγκαταστάσεών μας. Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών, η εμβέλειά τους καθώς και ο τρόπος λήψης και καταγραφής των δεδομένων, η απουσία δυνατότητας στρέψης των καμερών και η μη καταγραφή ήχου από αυτές διασφαλίζουν ότι συλλέγονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και την ασφάλεια των δεδομένων σας, καθώς και για την προστασία τους από κάθε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

4. Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο προσωπικό μας, που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και γ) προς το θύμα ή τον δράστη αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα, τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της WATT+VOLT. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα καταστήματα (διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ), μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT, www.watt-volt.gr.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Επισημαίνουμε ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν και εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 64 75 600).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ως προς τα δικαιώματά σας, η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας: https://www.watt-volt.gr/privacy-notice/