ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣ-ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και το διακριτικό τίτλο “WATT AND VOLT A.E.”, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής “WATT+VOLT”), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια  με τίτλο «Προσκαλείς-Κερδίζεις» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο της Προωθητικής Ενέργειας.

 

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο της Προωθητικής Ενέργειας.

 

 

 1. Συνοπτική Περιγραφή του Μηχανισμού της Προωθητικής Ενέργειας

Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβών των Υφιστάμενων Πελατών της WATT+VOLT.

 

Μέσω αυτού του μοναδικού προγράμματος, κάθε Υφιστάμενος Πελάτης – Συμμετέχων στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, δύναται να συστήσει στην WATT+VOLT τρίτα φυσικά πρόσωπα – φίλους του, μη πελάτες της WATT+VOLT κατά τον οικείο χρόνο της σύστασης (εφεξής ο «Φίλος» και από κοινού οι «Φίλοι»), για δυνητική εκπροσώπησή τους από την WATT+VOLT.

 

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία εκπροσώπων της WATT+VOLT με τον/τους Φίλο/Φίλους, προκειμένου ο/οι τελευταίος/οι να ενημερωθεί/ενημερωθούν για τις υπηρεσίες της και τα προνόμια που αποκτά/αποκτούν σε περίπτωση εκπροσώπησης του μετρητή του/τους από την WATT+VOLT.

 

Εφ’ όσον, ο/οι Φίλος/Φίλοι προχωρήσει/προχωρήσουν, συνεπεία της σύστασης, σε σύναψη Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη WATT+VOLT και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της εν λόγω Αίτησης – Σύμβασης θα εκπροσωπηθεί επιτυχώς από τη WATT+VOLT, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), η Σύσταση λαμβάνει χαρακτήρα «Επιτυχούς Σύστασης».

 

Έκαστος Υφιστάμενος Πελάτης – Συμμετέχων στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, για κάθε Επιτυχή Σύσταση, θα λαμβάνει επιβράβευση, εν είδει έκπτωσης, ποσού είκοσι ευρώ (20€), εφάπαξ, ανά παροχή που θα εκπροσωπηθεί επιτυχώς από την WATT+VOLT, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στον όρο 5.”Οικονομική Επιβράβευση” του παρόντος.

Ρητά διευκρινίζεται πως το ποσό της έκπτωσης αφορά μικτή αξία που συμπεριλαμβάνει καθαρή αξία και Φ.Π.Α. 6%. Σε περιπτώσεις που το ποσοστό του ΦΠΑ είναι διαφορετικό ή αλλάξει, η μικτή αξία διαμορφώνεται ανάλογα.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται, και ειδικότερα:

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι Υφιστάμενος Πελάτης της WATT+VOLT. Ως «Υφιστάμενος Πελάτης» της WATT+VOLT νοείται κάθε πρόσωπο, το οποίο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, σωρευτικώς: i. έχει συνάψει με τη WATT+VOLT Αίτηση –Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό τον όρο ότι η σχετική σύμβαση παραμένει σε ισχύ κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ii. εκπροσωπείται από την WATT+VOLT, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) αντίστοιχα.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

 Προκειμένου να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι-Υφιστάμενοι Πελάτες στην Προωθητική Ενέργεια, απαιτείται να ολοκληρώσουν την ακόλουθη διαδικασία:

α. να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Προωθητικής Ενέργειας. Η είσοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 1. i. μέσω συνδέσμου (link) που θα εμπεριέχεται σε σχετικό μήνυμα (Viber ή SMS) το οποίο θα λάβουν από τη WATT+VOLT, οι Υφιστάμενοι Πελάτες. Το μήνυμα θα αποσταλεί στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει οι ανωτέρω στην οικεία Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν συνάψει με τη WATT+VOLT ή
 2. ii. μέσω συνδέσμου (link) που είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο της κεντρικής ιστοσελίδας της WATT+VOLT ·

β. να καταχωρήσουν στα αντίστοιχα πεδία τα οποία ευρίσκονται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της Προωθητικής Ενέργειας τα κάτωθι:

β1. τα προσωπικά τους στοιχεία: (i) το Όνομα και Επώνυμο· (ii) τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και (iii) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

β2. τα στοιχεία του/των Φίλου/Φίλων του/τους, μη πελάτη/πελατών της WATT + VOLT: (i) το Όνομα και Επώνυμο και (ii) τον Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου

γ. να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Προωθητικής Ενέργειας και

δ. να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια πατώντας την σχετική ένδειξη υποβολής της συμμετοχής, που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της Προωθητικής Ενέργειας.

 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω υπό α. έως δ. βημάτων ολοκληρώνεται και η διαδικασία συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα.

 

Η WATT+VOLT είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.

 

 1. Οικονομική Επιβράβευση

5.1. Έκαστος Υφιστάμενος Πελάτης για κάθε νέα Επιτυχή Σύσταση θα λαμβάνει επιβράβευση, εν είδει έκπτωσης, ποσού είκοσι ευρώ (20€), εφάπαξ, ανά παροχή που θα εκπροσωπηθεί επιτυχώς από την WATT+VOLT, ανεξαρτήτως του πλήθους των παροχών που εκπροσωπούνται από την WATT+VOLT και των οποίων ο Υφιστάμενος Πελάτης είναι νόμιμος χρήστης.

Ρητά διευκρινίζεται πως το ποσό της έκπτωσης αφορά μικτή αξία που συμπεριλαμβάνει καθαρή αξία και Φ.Π.Α. 6%. Σε περιπτώσεις που το ποσοστό του ΦΠΑ είναι διαφορετικό ή αλλάξει, η μικτή αξία διαμορφώνεται ανάλογα.

Η εν λόγω επιβράβευση θα εμφανίζεται ως διακριτή εγγραφή στο λογαριασμό κατανάλωσης και δη με το χαρακτηρισμό «Έκπτωση» στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα λάβει ο Υφιστάμενος Πελάτης μετά την έναρξη εκπροσώπησης της/των παροχής/παροχών του/των Φίλου/Φίλων.

Κάθε εκκαθαριστικός λογαριασμός μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία έκπτωση. Σε περίπτωση Επιτυχούς Σύστασης άνω της μίας νέας παροχής, οι επόμενες ισόποσες εκπτώσεις θα αποδίδονται στους αμέσως επόμενους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αντίστοιχα.

Ρητά επισημαίνεται πως προϋπόθεση λήψης εκάστης οικονομικής επιβράβευσης είναι ο Υφιστάμενος Πελάτης να εκπροσωπείται από την WATT+VOLT κατά τον οικείο χρόνο έκδοσης του εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση, καμία έκπτωση δεν θα συνυπολογιστεί/συμπεριληφθεί σε τελικό λογαριασμό που θα εκδοθεί με το πέρας της εκκαθάρισης, συνεπεία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης του Υφιστάμενου Πελάτη με την WATT+VOLT.

Οι παρεχόμενες εκπτώσεις είναι προσωπικές και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλη υπηρεσία, ή/και προϊόν της WATT+VOLT, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή.

 

5.2. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Ο Υφιστάμενος Πελάτης δε δικαιούται να λάβει την οικονομική επιβράβευση, κατά τα άνωθεν διαλαμβανόμενα, στις περιπτώσεις που ο/οι Φίλος/Φίλοι:
 • είναι ήδη πελάτης/πελάτες της WATT+VOLT,
 • υπαναχωρήσει/υπαναχωρήσουν από τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή απορριφθεί η αίτηση εκπροσώπησής του/τους από την WATT+VOLT και
 • αιτηθεί/αιτηθούν την εκπροσώπηση έτερων επιπρόσθετων παροχών του/τους από την WATT+VOLT σε χρόνο μεταγενέστερο της Επιτυχούς Σύστασης. Στην περίπτωση αυτή, ο Υφιστάμενος Πελάτης δε δικαιούται επιπλέον έκπτωσης, για την εκπροσώπηση, από την WATT+VOLT, των εν λόγω έτερων επιπρόσθετων παροχών του/των Φίλου/Φίλων του.
 • Επιπρόσθετα, ο Υφιστάμενος Πελάτης εξαιρείται της λήψης πρόσθετης επιβράβευσης στην περίπτωση που ο/οι Φίλος/Φίλοι συστήσει/συστήσουν επιτυχώς με την σειρά του/τους τρίτα φυσικά πρόσωπα για εκπροσώπηση από την WATT+VOLT (μη εφαρμογή του μηχανισμού αλυσιδωτών ωφελειών). Σε αυτή την περίπτωση, ο/οι Φίλος/Φίλοι δικαιούται/δικαιούνται της αντίστοιχης έκπτωσης αναλόγως της/των Επιτυχούς/Επιτυχών Σύστασης/Συστάσεων που θα λάβει/λάβουν χώρα, ενώ, παράλληλα, ο Υφιστάμενος Πελάτης δεν χάνει την έκπτωση για την/τις αρχική/αρχικές Επιτυχή/Επιτυχείς Σύσταση/Συστάσεις του.
 • Η ανωτέρω Οικονομική Επιβράβευσητων Υφιστάμενων Πελατών προϋποθέτει από πλευράς του/των Φίλου/Φίλων, ελάχιστη περίοδο παραμονής έξι (6) μηνών στην WATT+VOLT. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο όρος ελάχιστης περιόδου παραμονής δεν ικανοποιηθεί, το ποσό επιβράβευσης /σύστασης αφαιρείται χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση.
 • Στην περίπτωση που ο Υφιστάμενος Πελάτης είναι νόμιμος χρήστης δύο ή περισσότερων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπούνται από τη WATT+VOLT, τότε αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της WATT+VOLT η επιλογή του λογαριασμού της παροχής, στον οποίο θα συνυπολογιστεί το ποσό της έκπτωσης.
 • Η ευθύνη της WATT+VOLT περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εφαρμογή της οικείας έκπτωσης, που δικαιούται κατά τα ανωτέρω κάθε Υφιστάμενος Πελάτης στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, που θα εκδοθούν κατόπιν της Επιτυχούς Σύστασης.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H WATT+VOLT σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’). Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η WATT+VOLT προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

 

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει την παρούσα Προωθητική Ενέργεια ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της Προωθητικής Ενέργειας.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια. Η WATT+VOLT δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση της Προωθητικής Ενέργειας.

 

Παρά το γεγονός ότι η WATT+VOLT λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία της Προωθητικής Ενέργειας, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 

 

8.        Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της WATT+VOLT ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει την οικονομική επιβράβευση.

 

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντος. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της WATT+VOLT, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με την Προωθητική Ενέργεια και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.