ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «BASKET LEAGUE 2021-22: ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Στα πλαίσια συνεργασίας της Διοργανώτριας Εταιρείας με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανώνυμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (εφεξής “Ε.Σ.Α.Κ.Ε.”), η Διοργανώτρια Εταιρεία διεξάγει τον παρόντα Διαγωνισμό στα πλαίσια των Αγώνων του Πρωταθλήματος Ελλάδος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 που διοργανώνει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα και ειδικότερα στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.instagram.com/wattandvolt/.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο watt-volt.gr.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα, που έχουν νόμιμα συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 22η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ. και λήγει την 24η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 23.59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

α. Να διαθέτει, άλλως, να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram·

β. Να κάνει “follow” την επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο  Instagram https://www.instagram.com/wattandvolt/·

γ. Να κάνει “tag” (με χρήση @) οποιονδήποτε τρίτο, τον οποίο ακολουθεί στο Instagram και με τον οποίο θα ήθελε να παρακολουθήσει μαζί του τον αγώνα [ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS] της 5ης αγωνιστικής, στην αντίστοιχη ανάρτηση (“post”), που θα είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, το tag θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (active hyperlink). Είναι δε αυτονόητο ότι ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει μεριμνήσει και να λάβει τη συναίνεση για την ως άνω αναφορά του ονόματος οιουδήποτε τρίτου στο post.

Σε περίπτωση που οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος:

 • αφήσει περισσότερα του ενός σχόλια στο post, μόνο το πρώτο εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.
 • αφήσει σχόλιο, το οποίο, ωστόσο, δεν σχετίζεται με το σκοπό/δε πληροί τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό καθώς το εν λόγω σχόλιο θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο.

Οποιοδήποτε σχόλιο θεωρηθεί προσβλητικό ή ότι παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αυτού και αποκλεισμού του συμμετέχοντος από τον εν λόγω και κάθε μελλοντικό Διαγωνισμό.

Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

Κάθε ενδιαφερόμενος αρκεί να υποβάλει μία (1) έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

 1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, ως ακολούθως:

Την 25η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα ως άνω γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας θα διεξαχθεί, παρουσία νομικού συμβούλου, η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές για τον αγώνα [ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS] της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ελλάδος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, που αφορά ο Διαγωνισμός.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram.

 1. Δώρα

Το Δώρο για κάθε έναν από τους δύο (2) αναδειχθέντες νικητές της κλήρωσης του Διαγωνισμού, είναι μία (1) διπλή πρόσκληση για την παρακολούθηση, μαζί με τον τρίτο που έχει κάνει “tag” (με χρήση @) στην ανάρτηση (“post”) που αφορά το Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συνοδός»), του αγώνα [ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS] της 5ης  αγωνιστικής της «STOIXIMAN BASKET LEAGUE 2021-22».

 1. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αποστείλει προσωπικό μήνυμα στους νικητές, στο λογαριασμό που αυτοί διατηρούν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Διαγωνισμό. Στο εν λόγω προσωπικό μήνυμα, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώνει τους νικητές για το Δώρο που έκαστος εξ’ αυτών κέρδισε και θα ζητά από αυτούς τον αριθμό ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο, τόσο των ιδίων όσο και των Συνοδών τους, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) για την αποστολή των προσκλήσεων.

Οι νικητές οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 48 ωρών από τη στιγμή αποστολής του προσωπικού μηνύματος σε αυτούς, να αποστείλουν στη Διοργανώτρια Εταιρεία τα ανωτέρα προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια θα προωθηθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. για την έκδοση των προσκλήσεων. Με την ολοκλήρωση της έκδοσής τους, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αποστείλει τις προσκλήσεις ηλεκτρονικά, στο email που έχουν δηλώσει, κατά τα ανωτέρω, οι νικητές.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί και δεν αποστείλει τα ανωτέρω προσωπικά του στοιχεία στη Διοργανώτρια Εταιρεία εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 48 ωρών, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον νικητή.

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής δήλωση των στοιχείων του νικητή, ελλοχεύει κίνδυνο απαγόρευσης εισόδου στο χώρο των γηπέδων λόγω ασυμφωνίας αναγραφόμενων στοιχείων στην πρόσκληση του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και του αποδεικτικού εγγράφου ταυτοποίησης.

Επίσης, ρητά επισημαίνεται πως η είσοδος των νικητών και των Συνοδών τους στους χώρους των γηπέδων θα διέπεται από τις ισχύουσες, κατά τον οικείο χρόνο, διατάξεις για την καταπολέμηση της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη συμμόρφωση των νικητών του Διαγωνισμού με τα ανωτέρω.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών.  Επιπλέον, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν αναβολής, καθυστέρησης ή ακύρωσης του Πρωταθλήματος Ελλάδος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 (ήτοι σε περίπτωση μη διεξαγωγής κάποιου ή κανενός αγώνα του).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των νικητών, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, και την επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”) που διατηρούν οι νικητές στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές.

Κατόπιν παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ. ή νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται νόμιμα),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει το όνομα προσωπικού λογαριασμού, που τηρούν οι συμμετέχοντες στο Instagram για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να επικοινωνεί με αυτούς αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και να τους αποστείλει τα Δώρα του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δύνανται να κοινοποιηθούν στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. για την έκδοση των προσκλήσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση των νικητών στο Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram αντιστοίχως καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

 1. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.