ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού αλλά και διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή, στο περίπτερο 10, stand 10, της Διοργανώτριας Εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2021 (εφεξής «ΔΕΘ»).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπείται και έχει συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών, της Διοργανώτριας Εταιρείας, εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη ΔΕΘ τις ημέρες 11.09.2021, 12.09.2021, 18.09.2021 και 19.09.2021 και ώρες 15:00 έως 21:00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1. Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

α. να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της σχετικής ηλεκτρονικής Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη ΔΕΘ και ειδικότερα να καταχωρίσει σε αυτήν τα παρακάτω στοιχεία: (i) αν είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας, (ii) τον τύπο πελάτη (Ιδιώτης/Επιχείρηση/Και τα δύο), (iii) το Όνομα και Επώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή την Επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, (iv) τον Τόπο Κατοικίας, (v) τον Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου, (vi) τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και (vii) το προϊόν ή/και την υπηρεσία της Διοργανώτριας Εταιρείας, για το/την οποίο/α ενδιαφέρεται·

β. να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Διαγωνισμού και να δηλώσει πως επιθυμεί να λάβει μέρος στην κλήρωση του Διαγωνισμού·

γ. να θέσει την Υπογραφή του εντός του σχετικού πεδίου της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να πατήσει την σχετική ένδειξη “Καταχώρηση” που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος·

δ. να περιστρέψει μία (1) φορά τον «Τροχό της Τυχερής Ενέργειας» που θα βρίσκεται εγκατεστημένος στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη ΔΕΘ, για να προσπαθήσει να κερδίσει τα δώρα που περιγράφονται στο άρθρο 5, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η συμμετοχή είναι έγκυρη, ακόμη και αν στη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν έχει συμπληρωθεί η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

4.2. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

4.2.1. Η υπογραφή μίας Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμπληρώσει μόνο μία (1) Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

4.2.2. Οι συμμετέχοντες, αν επιθυμούν, θα μπορούν να επιλέξουν έτερο άτομο το οποίο θα περιστρέψει τον «Τροχό της Τυχερής Ενέργειας» για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το άτομο αυτό είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, θα απαιτείται η γονική συναίνεση του ασκούντος την γονική του μέριμνα για την ως άνω συμμετοχή του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσεται να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα ανηλίκων σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, καθώς και να αποκλείσει όποιον δεν την έχει.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

 1. Δώρα

Έκαστος συμμετέχων, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τα, υπό την ενότητα 4, του παρόντος, βήματα, θα κερδίζει τα κάτωθι αναφερόμενα Δώρα, κατά περίπτωση:

Όταν ο Τροχός της Τυχερής Ενέργειας προσγειώνεται σε φέτα που αναγράφει «to beer or not to beer», ο συμμετέχων θα κερδίζει μία μπύρα (0,0% αλκοόλ).

Όταν ο Τροχός της Τυχερής Ενέργειας προσγειώνεται σε φέτα που αναγράφει δώρο και συγκεκριμένα «Δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ» ή «Δωροεπιταγή Attica» ή «Φορητό Ψυγειάκι» ή «Ακουστικά», ο νικητής θα κερδίζει αντίστοιχα μία (1) Δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας 50 € ή μία (1) Δωροεπιταγή Attica αξίας 30 € ή ένα (1) Ψυγειάκι branded WATT+VOLT ή ένα ζευγάρι Ακουστικών branded WATT+VOLT.

Έκαστος νικητής θα παραλαμβάνει το, εκ των ανωτέρω αναφερόμενων, δώρο του, επιτόπου από τη Διοργανώτρια Εταιρεία (εφεξής «Δώρα INSTANT WIN»).

Όταν ο Τροχός της Τυχερής Ενέργειας προσγειώνεται σε φέτα που αναγράφει δώρο και συγκεκριμένα «Κλήρωση 2 δωροεπιταγών – ekdromi.gr» ή «Κλήρωση 2 ηλ. πατίνια» ή «Κλήρωση 2 σκούπες ρομπότ»,  ο συμμετέχων θα μπαίνει σε κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που θα κερδίσουν τα ως άνω δώρα και ειδικότερα δύο (2) δωροεπιταγές voucher από το ekdromi.gr, εκάστης αξίας 500€, δύο (2) Ηλεκτρικά Πατίνια Xiaomi Mi Electric Scooter και δύο (2) Σκούπες ρομπότ Samsung VR05R5050WK (εφεξής «Μεγάλα Δώρα» και από κοινού με τα Δώρα INSTANT WIN, τα «Δώρα»).

Ρητά διευκρινίζεται ότι τόσα τα Δώρα INSTANT WIN όσο και τα Μεγάλα Δώρα, ως εκτίθενται ανωτέρω, αποτελούν ιδιοκτησία της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν έχουν παραδοθεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από τους προμηθευτές ή εμπόρους τους.

 1. Κλήρωση Μεγάλων Δώρων – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

Την 23η.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, παρουσία της νομικής συμβούλου της Διοργανώτριας Εταιρείας, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Μεγάλων Δώρων καθώς και των επιλαχόντων. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν έξι (6) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες. Ειδικότερα στην Πρώτη Κατηγορία Δώρου («Δωροεπιταγή – voucher από το ekdromi.gr αξίας 500€»), θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες, στη Δεύτερη Κατηγορία Δώρου («Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi Mi Electric Scooter»), θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες και στην Τρίτη Κατηγορία Δώρου («Σκούπα ρομπότ Samsung VR05R5050WK»), θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες.

Ρητά διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια της κλήρωσης θα αναδειχθούν, πρωτίστως, οι έξι (6) νικητές των τριών (3) κατηγοριών των Μεγάλων Δώρων και μετέπειτα οι έξι (6) επιλαχόντες των τριών (3) κατηγοριών των Μεγάλων Δώρων.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στο watt-volt.gr.

 1. Διαδικασία Παράδοσης των Μεγάλων Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τα Μεγάλα Δώρα, που κέρδισαν, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία τηλεφωνικώς, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που δήλωσαν κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τα Μεγάλα Δώρα του Διαγωνισμού θα παραδοθούν στους νικητές στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, άλλως, θα αποσταλούν στους νικητές κατόπιν αιτήματός τους.

Ρητά διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που κάποιος νικητής που θα αναδειχθεί από την κλήρωση είναι νομικό πρόσωπο, νικητής του Δώρου θα αναδειχθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί κάποιος νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης στην οικεία κλήρωση επιλαχών.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης επιλαχών εκάστης κατηγορίας Δώρου ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμ­μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το Δώρο εντός της τασσόμενης προθεσμίας ούτε και ο δεύτερος επιλαχών, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.

7.Α. Κοινές Διευκρινίσεις για τη Διαδικασία Παράδοσης των Δώρων

Η κατακύρωση των νικητών και η παραλαβή των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα θα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή τους.

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή συμφωνηθεί διαφορετικά.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή/και την επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) των νικητών και επιλαχόντων στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/ καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές.

Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου και υπογραφή για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από τους νικητές και τους επιλαχόντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των Δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες courier για την αποστολή των Δώρων τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση των νικητών στον Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους συνδρομητές της.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

11.     Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό τον συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

 1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Ακολουθούν οι νικητές και οι επιλαχόντες:

Α’ Κατηγορία Δώρου – Δωροεπιταγή – voucher από το ekdromi.gr αξίας 500€:

1ος νικητής: Μαρία Κ.

2ος νικητής: Παντελής Κ.

1ος επιλαχών: Παναγιώτα Δ.

2ος επιλαχών: Στέλλα Ζ.

Β’ Κατηγορία Δώρου – Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi Mi Electric Scooter:

1ος νικητής: Βαλεντίνη Φ.

2ος νικητής: Γιώργος Τ.

1ος επιλαχών: Δημήτρης Γ.

2ος επιλαχών: Θωμαή Ζ.

Γ’ Κατηγορία Δώρου – Σκούπα ρομπότ Samsung VR05R5050WK:

1ος νικητής:Κώστας Γ.

2ος νικητής: Βασίλειος Ν.

1ος επιλαχών: Λιάνα Γ.

2ος επιλαχών: Μαρία Γ.